Na podstawie art. 9a ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU) zmianę formy opodatkowania, można dokonać we wskazanym ustawowo terminie i tak:

W przypadku zmiany formy opodatkowania z podatku progresywnego na podatek liniowy lub ryczał od przychodu przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego.

Ważne

Jeśli przedsiębiorca w roku 2021 r. swój pierwszy dochód uzyska w styczniu 2021 r., to oznacza że ma czas na zmianę formy opodatkowania do dnia 20 lutego 2021 r.

W przypadku przedsiębiorcy chcącego zmienić formę opodatkowania na kartę podatkową, wniosek o zmianę formy opodatkowania na kartę podatkową musi być złożony najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego. W tym samym terminie, czyli do dnia 20 stycznia jest wiążącym terminem dla podatnika, którzy w poprzednim, 2020 roku byli opodatkowani w formie karty podatkowej, a który chcą dokonać zmiany, rezygnacji z tej formy opodatkowania.

Przykład

Przedsiębiorca w 2020 roku prowadził działalność opodatkowaną na zasadach karty podatkowej, a w tym roku chce zrezygnować z tej formy opodatkowania w związku z powyższym ma on czas na złożenie stosownego wniosku o zmianę formy opodatkowania do dnia 20 stycznia 2021 r.

 

W jaki sposób zmienić formę opodatkowania w 2021 roku?

Należy złożyć stosowny wniosek o zmianę bądź rezygnację z wybranej formy opodatkowania bezpośrednio w urzędzie skarbowym, bądź za pomocą wniosku CEIDG-1. Druk aktualizujący CEIDG-1 może zostać złożony w formie online.

Wybór formy opodatkowania – czy wniosek składać, co roku?

Należy podkreślić, iż w tym roku nadal obowiązuje zasada zgodnie, z którą wybór formy opodatkowania dokonany w roku podatkowym, obowiązuje również w latach następnych. Podatnik nie musi, co roku wysyłać wniosku informującego o wybranej w danym roku formie opodatkowania chyba, że ma zamiar dokonać jej zmiany.