Podmiot zatrudniający to pracodawca, zleceniodawca oraz inny płatnik składek, a w przypadku osoby pełniącej służbę – właściwa jednostka organizacyjna. Na nim spoczywa obowiązek przekazania informacji po zakończeniu roku rozliczeniowego, w terminie do dnia 31 maja następnego roku, o wysokości przychodu uzyskanego przez zatrudnioną u niego osobę pobierającą świadczenie (zasiłek) przedemerytalny w roku rozliczeniowym, z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku. Rok rozliczeniowy to okres od 1 marca danego roku do końca lutego następnego roku.

Nie ma oficjalnego formularza ani pomocniczego wzoru zawiadomienia. Na podstawie przepisów przyjmuje się, że powinno ono zawierać:

  • dane identyfikacyjne podmiotu zatrudniającego, 
  • dane identyfikacyjne osoby zatrudnionej,
  • okres, w którym przychód (wynagrodzenie) z pracy zarobkowej był osiągnięty,
  • wysokość uzyskanych w tym okresie zarobków łącznie i w rozbiciu na poszczególne miesiące, 
  • pieczęć i podpis osoby upoważnionej do przygotowania informacji. 

Podmiot zatrudniający ustala roczne przychody z pracy zarobkowej osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne jako przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Uwzględnia także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.