Rozporządzenie wprowadza zmianę do rozporządzenia Ministra Finansów z 25.3.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r. poz. 527) poprzez dodanie § 10a. Zgodnie z dodanym przepisem do 30 czerwca 2020 r. obniżoną do wysokości 0%stawkę VAT stosuje się do dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 VATU, której przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety, na rzecz:

1) placówek oświatowych;

2) organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z 27.10.2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym.

Obniżoną stawkę podatku, wymienią wyżej stosuje się pod warunkiem: (1) zawarcia pisemnej umowy darowizny pomiędzy podatnikiem dokonującym dostawy towarów oraz ww. placówką oświatową lub organizacją i (2) posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu tych towarów.

Przy czym przez placówkę oświatową rozumie się szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszeniu.