Po zakończeniu 2020 roku, należy wyliczyć rzeczywistą proporcję sprzedaży za ten rok, będzie ona wstępną proporcją na rok następny.

Rozliczenia korekty rocznej VAT naliczonego dokonuje się w deklaracji za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który dokonuje się korekty, a w przypadku zakończenia działalności gospodarczej – za ostatni okres rozliczeniowy. Zatem podatnicy, którzy rozliczają się miesięcznie powinni za 2020 r. rozliczyć roczną korektę w deklaracji za miesiąc styczeń 2021 r. – składanej do 25.2.2021 r., natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie powinni rozliczyć korektę w deklaracji za pierwszy kwartał 2021 r. – składanej do 26.4.2021 r. (25 kwietnia – niedziela).

Warto przypomnieć, że rocznej korekty VAT naliczonego dokonuje się wyłącznie w stosunku do:

1) towarów niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi, wykorzystywanymi w działalności gospodarczej,
2) środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza 15 000 zł.

Jeśli środki trwałe i wartości niematerialne i prawne przekraczają wartość 15 000 zł, okresy korekty wynoszą:

1) 5 lat – dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji, innych niż nieruchomości i prawo wieczystego użytkowania gruntów,
2) 10 lat – dla nieruchomości (prawa wieczystego użytkowania gruntów).

Roczna korekta VAT w JPK_V7M/JPK_V7K

Do korekty za cały rok posłużyć należy się plikiem JPK_V7M/JPK_V7K, mimo jego wprowadzenia w drugiej części roku. W celu ujęcia rocznej korekty (oraz ewentualnych innych korekt) w ewidencji VAT oraz w nowym pliku JPK_VAT należy sporządzić dokument wewnętrzny z oznaczeniem „WEW”.

W części deklaracyjnej kwoty korekty rocznej wpisuje się w takich samych wartościach jak wykazane w części ewidencyjnej w polach:

P_44 Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych – wykazana w K_44 (pole opcjonalne), w przypadku braku kwot do korygowania – pole pozostaje puste;

P_45 Zbiorcza wysokość podatku naliczonego z tytułu korekty podatku naliczonego od nabycia pozostałych towarów i usług – wykazana w K_45 (pole opcjonalne), w przypadku braku kwot do korygowania pole pozostaje puste.