Roczną informację dotyczącą realizacji PPE należy złożyć na wzorze z rozporządzenia. W związku z faktem, że w ostatnich dwóch latach została utworzona rekordowa ilość PPE (przede wszystkim jako alternatywa dla PPK), warto pamiętać, że złożenie rocznej informacji jest jednym z obowiązków pracodawcy na etapie funkcjonowania PPE. Duża grupa pracodawców po raz pierwszy będzie taką informacje składała do Komisji Nadzoru Finansowego.

Ważne

Informacja musi zostać złożona również przez takich pracodawców, którzy utworzyli PPE (zarejestrowali w KNF) np. w grudniu 2020 roku, ale pierwszą składkę podstawową do PPE odprowadzili dopiero w styczniu 2021 roku.

Zgodnie z art. 23 ustawy z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych pracodawca ma obowiązek przekazywania do Komisji Nadzoru Finansowego rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego PPE w terminie do dnia 1 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracodawców prowadzących PPE, bez względu na jego formę, liczbę uczestników, czy też wartość aktywów. Co ważne, nawet w sytuacji, kiedy program został założony pod koniec 2020 roku i pracodawcy nie dokonali w minionym roku żadnej wpłaty do PPE, informację roczną należy złożyć. W takiej sytuacji należy podać przede wszystkim informację o liczbie pracowników, pozostałych danych taki pracodawca nie może uzupełnić, bowiem nie odprowadził żadnej składki podstawowej ani składki dodatkowej. W związku z tym warto o tym obowiązku pamiętać.

Jakie informacje pracodawca powinien przekazać?

W treści rocznej informacji należy przekazać informacje dotyczące:

• ilości osób, za które pracodawca odprowadzał składkę podstawową,

• ilości osób, które nie są już uczestnikiem PPE (np. były pracownik),

• ilości osób decydujących się na odprowadzenie składki dodatkowej do PPE.

W informacji należy również podać łączną liczbę osób zatrudnionych, które są pracownikami w rozumieniu ustawy o PPE, a także łączną przekazaną do instytucji finansowej sumę składek podstawowych i składek dodatkowych, które w 2020 roku zostały wpłacone na rachunek uczestników PPE.

Jeżeli pracodawca w 2020 roku zdecydował się na jednostronne zawieszenie odprowadzania składek podstawowych do PPE, to taką informację należy przekazać do KNF, wskazując przy tym, w jakim okresie trwało zawieszenie. W związku z kryzysem spowodowanym koronawirusem i epidemią wielu pracodawców korzystało z takiego rozwiązania, albo nadal korzysta i o tym fakcie należy poinformować KNF. O ile wcześnie, w momencie jednostronnego zawieszania odprowadzania składek podstawowych do PPE pracodawca nie miał takiego obowiązku informacyjnego, to już w informacji rocznej taki fakt musi zostać wskazany. Ponadto, jeżeli pracodawca decydował się jednostronnie ograniczenie wysokości składki podstawowej, to taka informacja również powinna zostać wskazana w rocznej informacji, zawierając zarówno okres, w jakim trwało obniżenie, jak również wysokość składki podstawowej, do jakiej ją obniżono.

Informacja roczna dotycząca realizacji prowadzonego Pracowniczego Programu Emerytalnego powinna zostać przygotowana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia MPS z 28.5.2004 r. w sprawie przekazywania przez pracodawcę organowi nadzoru rocznej informacji dotyczącej realizacji prowadzonego pracowniczego programu emerytalnego.

Gdzie należy złożyć dokumenty?

Informacja za 2020 rok powinna zostać przekazana przesyłką poleconą w terminie do 1 marca 2021 roku na adres: Komisja Nadzoru Finansowego; ul. Piękna 20; 00-549 Warszawa.

Ważne

Datą przekazania informacji jest data nadania przesyłki poleconej.

 

Jak wypełnić druki?

Z perspektywy pracodawcy najtrudniejsze są dwie tabele które należy wypełnić w informacji rocznej. Tabela nr 2 i nr 3.

Tabela nr. 2 dotyczy liczby uczestników PPE w podziale na trzy kategorie.

W pierwszej kolumnie należy uwzględnić uczestników w stosunku, do których na koniec każdego kwartały istniał obowiązek odprowadzenia składki podstawowej przez pracodawcę; w szczególności należy pamiętać, że uwzględniamy tutaj wszystkie aktywne osoby czyli takie które nie wypowiedziały udziału w programie ale są np. na urlopie macierzyńskim albo na zwolnieniu lekarskim (e-zla). Ponadto uwzględniamy tutaj również takich pracowników, którzy wypowiedzieli umowę zakładową, ale na koniec kwartału okres wypowiedzenia nadal trwał a pracodawca miał obowiązek odprowadzania składek do PPE.

W drugiej kolumnie drugiej należy wskazać liczbę uczestników, którzy przystąpili do programu, ale ich zatrudnienie u pracodawcy przesyłającego sprawozdanie ustało lub wypowiedzieli udział w programie, czyli są już nieaktywnymi uczestnikami ale środki nadal znajdują się w PPE prowadzonym przez pracodawcę składającego informacje roczną, z zastrzeżeniem że środki zgormadzone na rachunku nie zostały przeniesione do innego PPE lub na IKE ani nie dokonali ich wypłaty ze względu na uzyskanie uprawnień emerytalnych. W trzeciej kolumnie należy wskazać osoby za które pracodawca odprowadzał składkę dodatkową.

Dane w tabeli nr 2 należy podawać wg stanu na koniec kwartału.

W tabeli nr 3 pracodawca ma obowiązek wskazać dane o składkach, wypłatach i wypłatach transferowych oraz liczbie zatrudnionych pracowników. Należy podać łączną liczbę pracowników według stanu na 31.12.2020 r., łączną sumę składek podstawowych przekazanych do instytucji finansowej w 2020 r., łączną sumę składek dodatkowych jakie pracodawca potrącił z wynagrodzenia uczestników PPE zgodnie z ich dyspozycjami, a także informacje o liczbie dokonanych wypłat transferowych w 2020 r. na inne PPE albo na IKE.