Wprowadzono dłuższy termin rozliczania VAT w imporcie poprzez odejście od restrykcyjnego terminu płatności VAT od importu (10 dni od odprawy celnej albo od dnia wydania decyzji celnej) i wprowadzenie rozliczenia VAT na zasadach ogólnych, tj. co do zasady do 25. dnia następnego miesiąca, wraz z deklaracją VAT-7.

Na podstawie obecnych przepisów ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.; dalej: VATU) preferencyjne rozliczenie VAT bezpośrednio w deklaracji podatkowej jest dostępne tylko dla części podmiotów (tj. podmiotów spełniających warunki procedury uproszczonej i dla tzw. upoważnionych przedsiębiorców). Jak wynika z uzasadnienia do projektu z tej możliwości korzystają głównie importerzy, których stać na spełnienie warunków do dopuszczenia do procedury uproszczonej lub uzyskania statusu firmy upoważnionej AEO.

Zmiana umożliwia korzystanie z ogólnych zasad rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dla wszystkich podatników VAT czynnych, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych. Warunek ten nie będzie miał zastosowania do podmiotów posiadających pozwolenie na stosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 166 oraz w art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z 9.10.2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L Nr 269, str. 1) i do podmiotów posiadających status upoważnionych przedsiębiorców, tzw. AEO.

Rozliczeniem podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej będzie mógł być objęty cały import towarów, tj. zarówno objęty uproszczeniami celnymi jak i objęty zgłoszeniami celnymi na ogólnych zasadach. Nie ulega zmianie dotychczasowy obowiązek przedstawiania zaświadczeń/oświadczeń o braku zaległości i potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT będą wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. Podatnicy będą mogli składać deklaracje kwartalne, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym dokonali importu towarów rozliczanego bezpośrednio w deklaracji podatkowej.

Zmiana ta umożliwi wcześniejsze otrzymywanie informacji od podatników o rozliczeniu importu towarów objętych tym uproszczeniem, a w konsekwencji umożliwi szybszą weryfikację przez KAS pod kątem prawidłowego rozliczenia tego podatku.

Z przepisów przejściowych wprowadzających powyższe zmiany do VATU wynika, że zaczną one obowiązywać od 1.7.2020 r.