Przepisy są częścią nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw. Celem zmian w Prawie ochrony środowiska było ograniczenie wprowadzania w Polsce do obrotu kotłów niespełniających wymagań dotyczących emisji szkodliwych substancji: tlenku węgla, organicznych związków gazowych oraz pyłu.

Równolegle, w jednym akcie prawnym, uchwalona została zmiana w ustawie – Prawo energetyczne. Zmiana jest ważna dla deweloperów i właścicieli domów jednorodzinnych. Przepis art. 7b ust. 1 w nowym brzmieniu stanowi, że „podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu”, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez „przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej”.

Nowa ustawa przewiduje równocześnie wyjątek. Mianowicie stanowi także, że deweloper lub właściciel obiektu nie będzie musiał przyłączać budynku do sieci ciepłowniczej. Może zamiast tego ogrzewać budynek z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które jednak musi spełniać określone warunki – tzn. „który charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego”.

Znowelizowane przepisy precyzują także, że „Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej (…) określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 oraz z 2019 r. poz. 730).”

Ustawa, przyjęta z poprawkami Senatu 16.10.2019 r. została przekazana do podpisu Prezydentowi.