Daninę solidarnościową regulują przepisy art. 30h ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.; dalej: PDOFizU). Obowiązuje ona od 1.1.2019 r. i podlegają jej dochody uzyskane od tego dnia. Jeśli chodzi obowiązek podatkowy z tytułu daniny solidarnościowej podlegający wykonaniu do dnia 30 kwietnia 2020 r., to w sumie dochodów uwzględnia się dochody uzyskane od 1.1.2019 r. wykazywane w PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-CFC oraz PIT-40A, których termin złożenia upływa w okresie od 1.1.2019 r. do 30.4.2020 r. Dochody z rocznego obliczenia podatku PIT-40A uwzględnia się, jeżeli podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym, o którym mowa w art. 34 ust. 9 PDOFizU. Podstawę tę pomniejsza się m. in. o podatek zapłacony za granicą i składki na ubezpieczenia społeczne.

Stawka daniny solidarnościowej wynosi 4% od nadwyżki dochodów uzyskanych z ww. tytułów w 2019 r. ponad 1 000 000 zł.

Podatnicy powinni samodzielnie obliczyć wysokość daniny solidarnościowej, złożyć deklarację o wysokości daniny solidarnościowej na formularzu DSF-1 i wpłacić ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego przekazuje wpłaconą kwotę na rachunek bankowy Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Danina solidarnościowa stanowi źródło przychodów tego funduszu.

Ważne
Z przepisów tarczy antykryzysowej nie wynikają żadne ulgi w zakresie odroczenia płatności daniny solidarnościowej. Zatem deklaracja DSF-1 dotycząca dochodów osiągniętych w 2019 r. powinna zostać złożona we właściwym w urzędzie skarbowym do 30.4.2020 r. papierowo lub elektronicznie i w tym samym terminie powinna być wpłacona danina solidarnościowa.