Otrzymanie darowizny pieniężnej dla obdarowanego nie rodzi skutków związanych z VAT. Jeżeli Gmina dokona zakupu komputerów na cele oświatowe, to dostawca będzie miał prawo do zastosowania stawki VAT 0%.

Opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Gmina otrzymała darowiznę z przeznaczeniem na zakup komputerów na cele oświatowe. Przyjęcie darowizny nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: VATU) stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw sprzętu komputerowego:

– dla placówek oświatowych,

– dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym – przy zachowaniu warunków wymienionych art. 83 ust. 13–15 VATU.

Zgodnie z ust. 13 tego artykułu opodatkowaniu stawką 0% podlegają towary wymienione w załączniku:

– jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych,

– drukarki,

– skanery,

– urządzenia komputerowe do pisma Braille’a (dla osób niewidomych i niedowidzących),

– urządzenia dla transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe routery i modemy).

Dokonujący dostawy stosuje stawkę podatku 0%, pod warunkiem:

1) posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący daną placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;

2) posiadania kopii umowy o nieodpłatnym przekazaniu sprzętu komputerowego placówce oświatowej oraz posiadania stosownego zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący placówkę oświatową, zgodnie z odrębnymi przepisami – w przypadku dostawy, o której mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

Dostawca obowiązany jest przekazać kopię ww. dokumentów do właściwego urzędu skarbowego.

Ponadto, mając na uwadze obecną sytuację w kraju spowodowaną COVID-19 Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 20 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych do 30 czerwca 2020 r. obniżył do wysokości 0% stawkę podatku VAT. Zmiana polega na dodaniu po § 10 – § 10a i dotyczy dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 VATU, której przedmiotem są komputery przenośne, wyłącznie laptopy i tablety, na rzecz:

1) placówek oświatowych;

2) organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, o którym mowa w ustawie z 27.10.2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2184) – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania placówkom oświatowym;

3) organów prowadzących szkołę lub placówkę, o których mowa w art. 4 pkt 16 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.; dalej: PrOśw) tj. ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne) – w celu dalszego nieodpłatnego przekazania prowadzonym placówkom oświatowym.

Obniżoną stawkę podatku 0% stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy towarów oraz ww. w pkt 1-3 podmiotami.

Przez placówkę oświatową rozumie się publiczne i niepubliczne jednostki, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 7 PrOśw , uczelnie w rozumieniu ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 821).

Wobec powyższego, mając na uwadze sytuację w kraju związaną z COVID-19 ustawodawca obniżył tymczasowo stawkę VAT do 0% dla dostawy komputerów przenośnych, wyłącznie laptopów i tabletów w formie darowizny dla placówek oświatowych, organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora OSE, jak i organów prowadzących szkołę lub placówkę pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy darowizny między podatnikiem dokonującym dostawy a obdarowanym podmiotem.

Podsumowując, otrzymanie pieniędzy w formie darowizny nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Zakup przez Gminę komputerów na cele oświatowe będzie stanowiło dla dostawcy podstawę do zastosowania stawki VAT 0% przy spełnieniu pozostałych warunków.

(RA)