W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 1484 opublikowano rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 25.7.2019 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych oraz wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji dotyczącej dokumentów paszportowych.

Rozporządzenie określa wzór wniosku o:

  • udostępnienie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych i z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie jednostkowym – załącznik nr 1;
  • udostępnianie danych z centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych w trybie pełnej teletransmisji danych, stanowiący załącznik nr 2;
  • udostępnienie dokumentacji, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z 13.7.2006 r. o dokumentach paszportowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1919) – chodzi o gromadzoną w postaci akt dokumentację stanowiącą podstawę wydania, odmowy wydania i unieważnienia dokumentów paszportowych – załącznik nr 3.