Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących (art. 221 KP):

Dotychczas

Po wejściu w życie ustawy z 21.2.2019 r.

imię (imiona) i nazwisko

imię (imiona) i nazwisko

imiona rodziców

–––-

data urodzenia

data urodzenia

miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)

dane kontaktowe wskazane przez taką osobę

wykształcenie

wykształcenie

–––-

kwalifikacje zawodowe

przebieg dotychczasowego zatrudnienia

przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących (art. 221 KP):

Dotychczas

Po wejściu w życie ustawy z 21.2.2019 r.

––––

adres zamieszkania

numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL)

numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość

innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy

inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy

––––

wykształcenie i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jeżeli nie istniała podstawa do ich żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie

numeru rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych

numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych