Rozstrzygnięcie w tym zakresie zawiera interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15.5.2018 r. (0112-KDIL3-3.4011.113.2018.1.MM).

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, z jakim rodzaju przychodu mamy w tym przypadku do czynienia. Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody:

1) otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (art. 13 pkt 5 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 200 ze zm., dalej: PDOFizU);

2) m.in. z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej (art. 13 pkt 6 PDOFizU).

Dyrektor KIS uznał, że w tym przypadku wynagrodzenie otrzymywane przez członków gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w jej posiedzeniach należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, o których mowa w art. 13 pkt 6 PDOFizU.

Jest to ważne, ponieważ zwolnieniem od podatku dochodowego objęto diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł (art. 21 ust. 1 pkt 17 PDOFizU).

A zatem: „Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 17 [PDOFizU] znajduje zastosowanie jedynie w przypadku przychodów określonych w art. 13 pkt 5 [PDOFizU], w związku z czym przychody uzyskane z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 [PDOFizU], w tym przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, nie korzystają z [tego] zwolnienia.” [uzupełnienia autora].

Gmina powinna w tym przypadku potrącić zaliczki na podatek od tego wynagrodzenia na zasadach określonych w art. 41 PDOFizU, a także odprowadzić te zaliczki i sporządzić imienne informacje PIT-11 zgodnie z art. 42 PDOFizU.