Równie kontrowersyjnym wydaje się przyjęte niedawno przez Parlament Europejski rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym, choć nie wzbudziło ono równie powszechnego wzburzenia i protestów. Wprowadzenie aktu uzasadnia się koniecznością zwalczania treści o charakterze terrorystycznym, które mogą doprowadzić do radykalizacji oraz np. rekrutacji osób obserwujących takie treści.

Rozporządzenie przewiduje, że każde państwo członkowskie wyznaczy właściwy organ, który będzie uprawniony do nakazania usunięcia wpisu na platformie społecznościowej. Usunięcie treści musi nastąpić w ciągu godziny od powiadomienia. Nakaz usunięcia nie jest ograniczony terytorialnie do jednego państwa członkowskiego, a może dotyczyć całej Unii.

Kontrowersje związane z przyjętym rozporządzeniem związane są m.in. z krótkim termin na reakcję od chwili nakazania usunięcia. Co może skłonić platformy do uprzedniej cenzury wpisów, by uniknąć konieczności reagowania na nakazy usunięcia danych. Ponadto, podkreśla się, że może to zagrozić demokracji, wolności słowa. Co więcej, przepisy nie przewidują kontroli sądowej.

W związku z pojawiającą się krytyką wobec dokumentu, wprowadzono kilka rozwiązań, które mają ograniczyć kryteria na podstawie, których treści mają być usuwane. Spod działania rozporządzenia wyłączono materiały m.in. o charakterze edukacyjnym, dziennikarskim, artystycznym lub badawczym. Przepisy też wskazują, że platformy nie są zobowiązane do wdrażania automatycznych rozwiązań, które miałyby zapobiegać publikowaniu takich treści na ich platformach.

Przeciwnicy aktu wskazują, że automatyczne rozwiązania, których rozporządzenie nie zabrania z całą pewnością zostaną wprowadzone jako rozwiązanie pewniejsze jak i tańsze. Ponadto, wskazują, że wyznaczenie jednej godziny na realizację usunięcia treści jest niewykonalne przez mniejsze platformy, z których najczęściej korzystają terroryści. Niektórzy obawiają się nadużywania „walki z terroryzmem” do realizacji bieżących problemów politycznych.

Źródło: https://www.euractiv.com/section/cybersecurity/news/eu-adopts-law-giving-tech-giants-one-hour-to-remove-terrorist-content/