1 września 2018 r. wprowadzone zostały do ustawy z 26.1.2018 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm., dalej: KartaNauczU) liczne zmiany, w tym w zasadach oceniania nauczycieli. Jedna ze zmian zakładała wprowadzenie, na mocy art. 6a ust. 14 KartaNauczU, regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli , odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniających specyfikę pracy w danej szkole. Regulaminy te, wprowadzane od 1.9.2018 r. w jednostkach oświaty, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz związków zawodowych, miały razem z kryteriami oceny pracy nauczycieli określonymi w rozporządzeniu z 29.5.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133) stanowić nowe narzędzie pozwalające na skuteczniejsze i bardziej motywujące dokonanie oceny pracy nauczycieli. Analogiczne regulaminy zostały przygotowane na podstawie art. 6a ust. 16 KartaNauczU przez organy prowadzące w celu dokonywania oceny pracy:

1) dyrektorów szkół,

2) nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz

3) nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wygląda jednak na to, że nowe regulaminy wkrótce znikną (nastąpi to 1.1.2019 r. z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w przepisach przejściowych) . W trakcie prac nad najnowszą nowelizacją przepisów prawa oświatowego, mającą na celu przede wszystkim reformę szkolnictwa zawodowego, wprowadzane są liczne zmiany w innych obszarach prawa oświatowego, w tym również w KartaNauczU. W trakcie prac nad projektem, Senat zaproponował poprawki, które mają na celu uchylenie ust. 14-18 w art. 6a KartaNauczU. Przepisy te stanowią właśnie podstawę prawną do przyjęcia wspomnianych regulaminów. W uzasadnieniu Senat wskazał, że uchylane regulacje wzbudzały wątpliwości co do zapewnienia jednolitości i porównywalności rozwiązań w zakresie oceny pracy nauczycieli we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach w kraju, w związku z czym Senat uznał za zasadne ich usunięcie. Poprawka ta uzyskała akceptację Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w związku z czym zostanie zapewne uchwalona przez Sejm.

Chociaż można w pierwszej kolejności zastanawiać się nad zasadnością przyjęcia nowego systemu oceniania nauczycieli, pewne wątpliwości może wzbudzać również ciągła zmiana stanu prawnego w tym zakresie. W rezultacie zarówno jednostki oświaty, jak i organy prowadzące, mogą mieć wątpliwości co do tego, na jakich zasadach dokonywać oceny pracy nauczycieli i dyrektorów jednostek oświaty. Tym bardziej, że wspomniane rozporządzenie MEN z 29.5.2018 r. w swojej treści odnosi się do usuwanych aktualnie regulaminów, co oznacza, że rozporządzenie to również będzie musiało wkrótce ulec zmianom. Tym samym, ostateczny kształt zasad, na jakich będą oceniani nauczyciele i dyrektorzy jednostek oświaty, pozostanie przez pewien czas nieznany.