Płatnik zachowuje ciągłość podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Fakt zgłoszenia się do małego ZUS i następnie wyrejestrowania z powodu niespełnienia warunków ustawowych do jego kontynuowania, nie może mieć negatywnych skutków w aspekcie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Płatnik podlegał ubezpieczeniu chorobowemu przez cały 2023 r., a w roku 2024 r. również taką chęć wyraził. Zgłaszając się do małego ZUS zgłasza również chęć podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Po analizie warunków powodujących niemożność podlegania pod mały ZUS z datą od 1.1.2024 r. zgłasza się ponownie do „dużego ZUS” również z ubezpieczeniem chorobowym.

Więcej praktycznych wyjaśnień po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Odbierz

 

Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje począwszy od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został złożony. Taki warunek uniemożliwia zgłaszanie się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego wstecz.

Jest jeden wyjątek od powyższej reguły, a mianowicie przypadek objęcia ubezpieczeniem począwszy od dnia wskazanego we wniosku, wcześniejszego od dnia jego dostarczenia może mieć miejsce wtedy, gdy zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zostanie złożone razem ze zgłoszeniem do obowiązkowych ubezpieczeń, pod warunkiem zachowania terminu zgłoszenia, czyli przed upływem 7 dni od dnia powstania tytułu do tych ubezpieczeń. Taka sytuacja występuje np. przy założeniu działalności gospodarczej – jeżeli do 7 dni zostanie złożony wniosek, w którym nastąpi zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz zostanie wyrażona chęć równoczesnego przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, to wówczas objęcie wszystkimi ubezpieczeniami zadziała od samego początku.

W przypadku, gdy decyzja o przystąpieniu do ubezpieczenia chorobowego zostanie podjęta już na etapie zgłoszenia do ubezpieczeń, wystarczające będzie dostarczenie deklaracji ZUS ZUA, w której nastąpi zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń.

Szkolenia z zakresu prawa pracy – aktualna lista szkoleń Sprawdź

W przypadku wskazanym w zapytaniu zainteresowany zgłaszając się do „małego ZUS”, dokonał prawidłowego zgłoszenia i nie miał jednocześnie świadomości, że nie będzie spełnił warunków do korzystania z niego. Po tym, jak odmówiono zainteresowanemu możliwości korzystania z tej formy preferencji, zgłasza się od samego początku, tj. bez żadnej przerwy, ponownie do dużego ZUS.