Na podstawie ustawy z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzona zostanie zmiana w ustawie z 26.1.1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm., dalej: KartaNauczU), polegająca na uchyleniu ust. 14-18 w art. 6a. Przepisy te dotyczą ustalania przez dyrektorów szkół oraz organy prowadzące nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organami prowadzącymi regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli, odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniających specyfikę pracy w danej szkole. Zmiany te wejdą w życie już 1.1.2019 r., w efekcie czego wszelkie kwestie związane z oceną pracy nauczycieli będą określone w:

1) KartaNauczU,

2) rozporządzeniu MEN z 29.5.2018 r. w sprawie szczególnych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133).

Kwestie te nie będą natomiast ustalane w regulaminach określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli.

Ponieważ jednak ww. rozporządzenie MEN z 29.5.2018 r. w swojej treści odnosi się do likwidowanych regulaminów, powstała konieczność jego zmiany. Projektowane zmiany polegają na usunięciu odesłań do likwidowanych regulaminów (§ 6 ust. 1, § 10 ust. 1 i § 12 ust. 7). Planowane jest również wprowadzenie przepisów określających skalę punktową, którą należy stosować oceniając poziom spełniania każdego kryterium oceny pracy – od 0 do 3 punktów, a także wzór służący do wyliczenia poziomu spełniania wszystkich kryteriów oceny pracy mających zastosowanie do nauczycieli.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przejściowymi w odniesieniu do postępowań w sprawie dokonania oceny pracy nauczycieli:

1) wszczętych po 31.8.2018 r. i niezakończone przed 1.1.2019 r.,

2) którzy w okresie od 1.9.2018 r. do 31.12.2018 r. zakończyli staż na kolejny stopień awansu zawodowego,

– zgodnie z art. 140 ustawy nowelizującej z 22.11.2018 r. – będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe, a więc z użyciem regulaminów.