Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.Urz.UE.L z 2006 r., Nr 399, s. 1) i rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europe…