Brytyjski rząd w ostatnich dniach opublikował swoje stanowisko dotyczące projektu zmian w ochronie danych osobowych. Reformy usprawnią i uelastycznią świadczenie usług na rynku poprzez zmniejszenie obowiązków nałożonych na przedsiębiorców i ograniczenie biurokracji, w związku z czym zdaniem rządu możliwe będzie dokonywanie nowych odkryć między innymi w dziedzinie medycyny. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu będzie to rezygnacja z nadmiernie rozbudowanego systemu RODO.

Zdaniem brytyjskiego rządu dane osobowe są siłą napędzającą innowacje w przedsiębiorstwach dostarczając wielu zasobów strategicznych. Planowane jest utworzenie ram prawnych pozwalających na większą swobodę, zrozumienie i jasność co do praw i obowiązków związanych z RODO.

Konsultacje w sprawach projektu rozpoczęły się już we wrześniu 2021 r.

Ochrona danych osobowych – aktualna lista szkoleń Sprawdź

Wśród reform znajduje się między innymi zwiększenie kar za nękanie niechcianymi połączeniami oraz rezygnacja z wymogu zgody w zakresie plików cookie. Dodatkowo, ICO zostały nadane uprawnienia do powstrzymywania uciążliwych telefonów. Danie przedsiębiorstwom większej swobody w zakresie regulacji dotyczących danych osobowych przełoży się zdaniem rządu na większą produktywność, a co za tym idzie – także wzrost gospodarczy. Przedsiębiorcy zostaną zwolnieni z ograniczeń związanych z posługiwaniem się narzędziami automatycznego podejmowania decyzji, co pozwoli skoncentrować się na działaniach rozwojowych ich firm. Dodatkowo, po wystąpieniu z Unii Europejskiej umożliwione zostało usunięcie przeszkód związanych z przepływem danych osobowych w celu ułatwienia współpracy międzynarodowej i rozwoju handlu czy nauki. Usługi będą mogły być świadczone w lepszy i bardziej precyzyjny sposób dzięki dostępowi do konkretnych kategorii danych osobowych. Propozycje zmian dotyczą również wprowadzenia dla ICO wymogu publikowania wskaźników wydajności pracy, gdyż, zdaniem respondentów, obecne nie są wystarczające. Zwrócono także uwagę na problem pojawiający się w sytuacji, gdy podmiot niepubliczny lub organizacja społeczna zostają poproszone o dostarczenie podmiotowi publicznemu informacji, by ułatwić mu dochodzenie w sprawie lub świadczenie usług. W obecnych regulacjach jest to kwestia problematyczna ze względu na niejasność przepisów RODO w tym zakresie, zwykle podmioty powołują się w takich sytuacjach na klauzulę uzasadnionych interesów, jednak by ułatwić działania w sprawach nagłych i wymagających takiej współpracy (np. w sprawach związanych z pandemią Covid-19) rząd brytyjski zaproponował rozwiązanie w postaci umożliwienia podmiotom niepublicznym powoływanie się na podstawę prawną do przetwarzania danych organu publicznego, na mocy art. 6 RODO.

Mimo wystąpienia z Unii Europejskiej Wielka Brytania zobowiązała się do utrzymania wysokich standardów ochrony danych dla utrzymania zaufania publicznego i ochrony prywatności obywateli zgodnie z zasadą proporcjonalności, jednak, jak to zostało wielokrotnie podkreślone w stanowisku rządu, regulacje pozwolą na inwestowanie czasu w to, co istotne dla rozwoju biznesów.

Źródła:

https://www.gov.uk/government/consultations/data-a-new-direction/outcome/data-a-new-direction-government-response-to-consultation

https://ico.org.uk/about-the-ico/media-centre/news-and-blogs/2022/06/statement-in-response-to-the-government-s-announcement-on-the-upcoming-data-reform-bill/

https://cyberdefence24.pl/polityka-i-prawo/po-brexicie-brytyjski-rzad-chce-odejsc-od-postanowien-rodo