Podatnik nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego UE, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny, jest obowiązany ustanowić przedstawiciela podatkowego (art. 18a ust. 1 VATU). Obowiązek ten dotyczy podmiotów z państw trzecich, prowadzących działalność opodatkowaną podatkiem VAT na terytorium Polski. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiązania podatkowe, które przedstawiciel rozlicza w imieniu i na rzecz podatnika.

Jednaj gdy obiwiązują regulacje w zakresie współpracy administracyjnej, zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze podatku VAT, istnieje możliwość prowadzenia działalności bez konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Na tej podstawie przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie braku obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego. W rozporządzeniu określono, że jeżeli podatnik VAT czynny posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa trzeciego, z którym została zawarta umowa w zakresie współpracy administracyjnej, zwalczania oszustw i dochodzenia należności w obszarze podatku VAT, tj. Królestwa Norwegii albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, nie ma obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego.

Umożliwi to podmiotom mającym siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii, którzy są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, prowadzenie działalności opodatkowanej podatkiem VAT w Polsce na dotychczasowych zasadach, tj. bez konieczności ustanowienia przedstawiciela podatkowego.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, natomiast z mocą od 1.1.2021 r.