Obecnie sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie wszelkiego rodzaju bonów nie podlega opodatkowaniu VAT. Ma się to zmienić od nowego roku, w związku z implementacją dyrektywy voucherowej.

Funkcjonować będą dwa rodzaje bonów:

1) bony jednego przeznaczenia (ang. single-purpose vouchers – SPV) – dotyczące dostaw towarów lub usług, dla których miejsce opodatkowania oraz kwota VAT należnego (a tym samym stawka VAT) są znane w chwili emisji;

2) bony różnego przeznaczenia (ang. multi-purpose vouchers – MPV) – bony nie wypełniające definicji SPV.

W przypadku gdy w momencie emisji bonu jest znane miejsce opodatkowania dostawy towarów / świadczenia usług, których bon dotyczy, oraz kwota VAT z tytułu nabycia tych towarów/usług, mamy do czynienia z bonem SPV. W przypadku każdorazowego transferu tego bonu wystąpi transakcja opodatkowana VAT. Często będą to bony związane z jednym konkretnym świadczeniem.

Natomiast w przypadku niespełnienia choćby jednego z warunków charakteryzujących bon SPV, taki bon na towary lub usługi zostanie uznany za bon MPV, którego przekazanie nie będzie rodziło skutków dla VAT. Przy emisji lub sprzedaży bonów MPV nie wiadomo jeszcze, jakie będzie opodatkowanie podatkiem VAT dostawy towarów lub świadczenia usługi, na które bon zostanie wykorzystany. Opodatkowana będzie dopiero dostawa towarów lub świadczenie usług otrzymane w zamian za ten bon.

W praktyce problematyczne może być właściwe zakwalifikowanie emitowanych bonów, bowiem zmiany w tym zakresie nie są precyzyjne.

Regulacje mają zastosowanie wyłącznie do bonów wyemitowanych po 31.12.2018 r.