Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Instrument ten przysługuje niemal każdemu przedsiębiorcy, niezależnie od kodu PKD, a wysokość bezzwrotnych środków możliwych do uzyskania może wynieść 7500 zł.

O dofinansowanie można wnioskować, nawet w sytuacji, gdy dotyczy ono okresu sprzed kilku miesięcy.

Kto otrzyma bezzwrotne dofinansowanie?

Aby otrzymać dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi spełnić kilka warunków.

Pierwszy i podstawowy warunek odnosi się do wielkości firmy. Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie osoby samozatrudnione, a więc jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników.

Drugi warunek odnosi się do spadku obrotów spowodowanego epidemią koronawirusa. Bezzwrotne dofinansowanie zostanie udzielone jedynie tym osobom, których obroty spadły o przynajmniej 30%.

Jak obliczyć spadek obrotów?

Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku bieżącym, w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku poprzednim. Przy czym przez „rok bieżący” rozumiemy dowolne miesiące zarówno roku 2021, jak i roku 2020. Należy jedynie pamiętać, aby wybrane miesiące przypadały w okresie po dniu 31 grudnia 2019 roku.

Do tych wybranych miesięcy roku 2020 lub 2021 porównujemy analogiczne miesiące okresu poprzedniego, a więc przychody z roku 2019 lub 2020.

Co istotne, okres wybrany do wykazania spadku obrotów może być również okresem przypadającym na przełom lat (czyli np. grudzień 2020 i styczeń 2021). W tym przypadku również stosuje się zasadę zestawienia obrotów do analogicznego okresu, tj. do okresu o rok wcześniejszego (tj. grudzień 2019 i styczeń 2020).

Ważne, spadek obrotów może być rozumiany nie tylko jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym, ale również w ujęciu ilościowym.

Pozostałe warunki, jakie należy spełnić, aby wnioskować o bezzwrotne dofinansowanie, to:

  • brak zaległości w ZUS na koniec września 2019 roku,
  • działalność gospodarcza jest obecnie aktywna,
  • przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?

Wartość bezzwrotnego dofinansowania uzależniona jest od wielkości spadku obrotów. I tak, jeśli:

  • spadek obrotów > 30% – dofinansowanie przysługuje w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia (1400 zł),
  • spadek obrotów > 50% – dofinansowanie przysługuje w kwocie 70% minimalnego wynagrodzenia (1960 zł),
  • spadek obrotów > 80% – dofinansowanie przysługuje w kwocie 90% minimalnego wynagrodzenia (2520 zł).

Przedsiębiorca może wnioskować o wypłatę dofinansowania na jeden, dwa lub trzy miesiące. Co istotne, przedsiębiorca może otrzymywać bezzwrotne dofinansowanie przez 3 kolejne miesiące nawet wówczas, gdy spadek przychodów opisany powyżej wykazany zostanie tylko jeden raz i tylko w odniesieniu do jednego, dwumiesięcznego okresu. Jak łatwo zatem policzyć, przedsiębiorca wnioskujący od razu o 3-krotną wypłatę, otrzyma łącznie od 4200 zł do 7560 zł w formie całkowicie bezzwrotnego dofinansowania.

Jeśli wnosimy o dofinansowanie od razu za okres 3 miesięcy, wówczas wypłacane co miesiąc dofinansowanie będzie obliczane na podstawie wysokości spadku obrotów przedstawionych w tym wniosku. Jeśli więc we wniosku wpisano spadek obrotów w wysokości 30%, to wypłacane przez 3 miesiące dofinansowanie wyniesie 1400 zł i nie będzie można go zmienić. Jeśli zatem przewidujemy, że spadek obrotów w przyszłości będzie większy i chcielibyśmy z tego tytułu otrzymać wyższe dofinansowanie, powinniśmy składać co miesiąc nowy wniosek, w którym przedstawimy nową wysokość spadku obrotów.

Jak i do kiedy złożyć wniosek o bezzwrotne dofinansowanie?

Dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej udzielane jest przez starostę, ale przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą dofinansowań zajmują się lokalne urzędy pracy. Oznacza to, że wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek o bezzwrotne dofinansowanie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, podpisując go Profilem Zaufanym.

Do wniosku należy załączyć umowę o wypłatę dofinansowania oraz załącznik w postaci formularza pomocy publicznej (na stronie ZUS należy wybrać wniosek PSZ-DKDG).

Wnioski można składać nawet wówczas, gdy odpowiedni spadek przychodów nastąpił wiele miesięcy temu (np. na początku epidemii w roku 2020). Musimy jedynie pamiętać o końcowej dacie obowiązywania programu. Wnioski o bezzwrotne dofinansowanie przyjmowane będą bowiem jedynie do 10 czerwca 2021 roku.

Źródło:

zus.pl