W związku z utrzymującymi się restrykcjami związanymi z epidemią koronawirusa, rząd postanowił kontynuować program bezzwrotnych dotacji (wcześniej pod nazwą bezzwrotnej pożyczki).

Bezzwrotna dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności wypłacana jest w kwocie 5 000 zł miesięcznie. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Bezzwrotne dotacje w 2021 roku. Jakie warunki należy spełnić?

O udzielenie bezzwrotnych dotacji mogą wnioskować mikro i mali przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają nie więcej niż 49 pracowników. Co istotne, uzyskanie dotacji jest możliwe również w przypadku, gdy firma nie zatrudnia żadnych pracowników.

Zgodnie z nowymi przepisami, dotacje wypłacane będą jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 30 listopada 2020 roku, a działalność na ten dzień nie była zawieszona. Działalność nie może być również zawieszona w dniu składania wniosku.

Ponadto, przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim, lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Jeśli zatem przedsiębiorca składa wniosek w lutym 2021 roku, to musi wykazać, iż jego przychód w styczniu 2021 roku był niższy o przynajmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w grudniu 2020 roku lub w stosunku do przychodu uzyskanego w styczniu 2020 roku.

Aktualnie obowiązująca wersja rozporządzenia zakłada jednorazową wypłatę dotacji. Zgodnie jednak z zapowiedzią rządową, nowa wersja rozporządzenia umożliwi wnioskowanie o wypłatę dotacji aż trzykrotnie. Bezzwrotna dotacja wypłacana będzie zatem nie tylko za grudzień 2020 roku, ale również za styczeń oraz luty 2021 roku.

Ważne

Osoby, które już wcześniej skorzystały z tzw. bezzwrotnej pożyczki, będą mogły ponownie wnioskować o bezzwrotną pomoc. Aby jednak dotacja nie podlegała zwrotowi, przedsiębiorca musi dodatkowo spełnić warunek kontynuowania działalności przez okres 3 miesięcy od dnia wypłaty dotacji.

Komu przysługują bezzwrotne dotacje?

Bezzwrotne dotacje w 2021 roku wypłacane będą przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
 • 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 85.53.Z – Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
 • 85.59.A – Nauka języków obcych
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 86.10.Z – Działalność szpitali (w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej)
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.01.Z – Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Jak złożyć wniosek o bezzwrotną dotację?

Bezzwrotne dotacje udzielane będą z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie dotacji należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski o dotacje przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej, do dnia 31 marca 2021 roku.

Źródło:

zus.pl