Jak wynika ze wstępnych danych, liczba bezrobotnych w końcu lutego 2020 r. wyniosła 921 000 osób i w porównaniu do końca stycznia 2020 r. spadła o 0,1 %.

W zestawieniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, w lutym 2020 r. spadek wyniósł natomiast 95 700. To spadek o 9,4 %. Procentowy spadek liczby bezrobotnych w lutym 2020 r. w porównaniu do stanu z końca stycznia odnotowano w 10 województwach, przy czym najsilniejszy w województwach: podlaskim – o 1,8 % (o 600 osób), lubelskim – o 1,4 % (o 1100 osób), kujawsko-pomorskim – o 1 % (o 700 osób) i opolskim – o 1 % (o 200 osób).

W pozostałych 6 województwach miał miejsce niewielki wzrost liczby bezrobotnych oscylujący w przedziale od 0,1 % w województwie podkarpackim do 1,3 % w województwie wielkopolskim.

Poziom stopy bezrobocia w lutym 2020 r. był o 0,6 punktu procentowego niższy niż w lutym ubiegłego roku.

Ważne
Począwszy do 1991 roku, nigdy wskaźnik bezrobocia rejestrowanego w lutym nie był tak niski.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym 2020 r. (wg wstępnych danych) wyniosła 111 600.

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rodzina/koniec-wzrostow-bezrobocie-w-dol–luty-na-rynku-pracy