Opis sytuacji: Kogo należy wskazać jako beneficjenta w spółce z o.o. spółce komandytowej, w przypadku gdy 3 osoby są członkami zarządu komplementariusza (spółki z o.o.) i te same osoby w tej spółce z o.o. (komplementariuszu) mają udziały (45%, 45% i 10%)? Te same osoby (większościowi wspólnicy), pełnią również w spółce komandytowej funkcje komandytariuszy i mają takie same udziały w zysku, ale komplementariusz prowadzi bieżące sprawy spółki, zaś wszyscy wspólnicy podejmują decyzje w sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządu. Czy w przypadku spółki z o.o. spółki komandytowej w każdym przypadku oprócz komandytariuszy należy wskazać cały zarząd komplementariusza (jako beneficjenta czy reprezentanta)?

W przypadku opisanym w treści pytania, jako beneficjentów rzeczywistych spółki komandytowej należy zgłosić wszystkie trzy osoby, które są komandytariuszami, a jednocześnie członkami zarządu i udziałowcami komplementariusza. Te same osoby, jako członkowie zarządu komplementariusza, winny być zgłoszone jako osoby umocowane do reprezentacji spółki komandytowej.

Na wstępie należy przypomnieć, że do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

1) spółki jawne;

2) spółki komandytowe;

3) spółki komandytowo-akcyjne;

4) spółki z o.o.;

5) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).

Prawodawca wskazał, iż ilekroć mowa jest o beneficjencie rzeczywistym, rozumie się przez to osobę fizyczną lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym w przypadku klienta będącego osobą prawną inną niż spółka, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym podlegającym wymogom ujawniania informacji wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej lub odpowiadającym im przepisom prawa państwa trzeciego:

– osobę fizyczną będącą udziałowcem lub akcjonariuszem klienta, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej osoby prawnej,

– osobę fizyczną dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji klienta, lub łącznie dysponującą więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie klienta, także jako zastawnik albo użytkownik, lub na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu,

– osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad klientem poprzez posiadanie w stosunku do tej osoby prawnej uprawnień, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), lub

– osobę fizyczną zajmującą wyższe stanowisko kierownicze w przypadku udokumentowanego braku możliwości ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych w tiret pierwszym, drugim, trzecim i czwartym oraz w przypadku niestwierdzenia podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Powyższa definicja, chociaż jest normatywna, ma charakter otwarty. To oznacza, że prawodawca nie tworzy zamkniętego katalogu przesłanek decydujących o tym, kogo należy uznać za beneficjenta rzeczywistego. Na dodatek, w żadnym z przepisów nie zostały zamieszczone szczególne wskazówki, jak należy identyfikować beneficjenta rzeczywistego w przypadku spółek osobowych, w tym spółek komandytowych. Tym samym, zasadnym zdaje się być odpowiednie stosowanie zasad ogólnych i uwzględnienie istoty definicji. Biorąc pod uwagę to, że przypadku spółki komandytowej czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają zgody wszystkich wspólników, jako beneficjentów trzeba zgłosić wszystkich wspólników. Skoro jednak beneficjentem rzeczywistym może być wyłącznie osoba fizyczna, zgłaszani są wszyscy komandytariusze (bez względu na udział w zysku) i beneficjenci komplementariusza. Akurat tutaj są to dwie osoby będące jednocześnie komandytariuszami (te osoby, które w spółce mają ponad 25% udziałów w spółce z o.o.).

Do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych (CRBR) zgłaszani są również członkowie organu i wspólnicy uprawnieni do reprezentacji spółki osobowej.

Zatem, osoby będące komandytariuszami, jednocześnie zasiadające w zarządzie komplementariusza zgłaszane są w podwójnej roli: jako beneficjenci rzeczywiści i jako członkowie zarządu komplementariusza, czyli osoby umocowane do reprezentacji spółki komandytowej.

Warto również przypomnieć, że do CRBR należy również zgłosić spółkę z o.o. i jej beneficjentów rzeczywistych.