Do Sejmu trafił projekt nowej tarczy antykryzysowej. Pierwotna treść nowych przepisów w ramach tzw. tarczy 6.0 przewidywała wprowadzenie jedynie kolejnego zwolnienia ze składek ZUS oraz nowego świadczenia postojowego.

Jeszcze tego samego dnia Premier zapowiedział jednak wypłatę również nowych dotacji dla firm. I rzeczywiście, w trakcie prac nad ustawą w Sejmie, nowe przepisy rozszerzone zostały o możliwość uzyskania dotacji w wysokości 5 tys. zł. Zasady dotyczące zwrotu dotacji będą podobne do zasad, jakie obowiązywały w przypadku tzw. bezzwrotnej pożyczki udzielanej przedsiębiorcom w kwietniu 2020 roku.

Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać bezzwrotną dotację?

Maksymalna wysokość dotacji, o jaką możemy wnioskować, to 5000 zł. Środki uzyskane z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

O udzielenie dotacji mogą wnioskować mikro i mali przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają nie więcej niż 49 pracowników. Dotacja udzielana będzie również osobom niezatrudniającym żadnych pracowników.

Dotacja wypłacana będzie jedynie tym przedsiębiorcom, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 30 września 2020 roku.

Przedsiębiorca wnioskujący o dotację musi wykazać, iż przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku.

Zgodnie z nowymi przepisami, uzyskanie dotacji będzie uzależnione od branży, w jakiej działa firma. Dotacja wypłacana będzie zatem tym przedsiębiorcom, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą pod następującymi kodami PKD:

 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach 
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne 
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna 
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów 
 • 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna 
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego 
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna 
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna 
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych 
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej 
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem 
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki 
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni 
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana 
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej 

Przepisy dotyczące zwrotu dotacji zostały skonstruowane w sposób niemal identyczny, jak w przypadku tzw. bezzwrotnej pożyczki udzielanej przedsiębiorcom w kwietniu 2020 roku.

Teoretycznie, dotacja podlega więc zwrotowi po upływie 12 miesięcy. Kwota dotacji podlega jednak umorzeniu w przypadku, gdy przedsiębiorca kontynuuje prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Umorzenie następować będzie automatycznie, bez potrzeby składania żadnych wniosków.

Dotacja udzielana będzie z środków Funduszu Pracy. Oznacza to, że wnioski o udzielenie dotacji należy składać w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski o dotacje przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej.

O tym, w jaki sposób złożyć wniosek o dotację, będziemy informować na bieżąco na naszych stronach, gdy tylko nowe przepisy wejdą w życie.

Warto również przypomnieć, iż wszyscy przedsiębiorcy – niezależnie od branży w której działają – mogą wciąż korzystać z instrumentów pomocowych dostępnych w ramach poprzednich tarcz.

Źródło:

zus.pl