W swojej decyzji z 23.7.2019 r., GZ DSBD123.822/0005-DSB/2019, Urząd ds. Ochrony Danych zajął się kwestią tego, czy istnieje prawo do usunięcia pewnych danych w ramach programu bonusowego dla klientów.

Strona, przeciw której wniesiono zażalenie, prowadzi przedsiębiorstwo zajmujące się handlem detalicznym, które prowadziło program bonusowy dla klientów. Skarżący wziął udział w tym programie i na jego dalszym etapie zwrócił się o usunięcie pewnych danych osobowych (m.in. w odniesieniu do miejsca oraz czasu zakupu), podczas gdy inne dane osobowe (m.in. dane stałe/podstawowe) byłyby dalej przetwarzane w systemie. Przedsiębiorca podniósł jednak, że na gruncie budowy bazy danych nie było możliwe częściowe usunięcie danych osobowych.

Urząd ds. Ochrony Danych stwierdził na wstępie, że wniosek o częściowe usunięcie pewnych danych jest co do zasady możliwy a administrator nie może wymówić się od swoich obowiązków nałożonych przez RODO tym, że nie może podjąć odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, aby móc zrealizować wnioski, zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO.

Jednocześnie ustalono, że w następstwie całkowitego usunięcia, które zaproponowała strona, nie dojdzie jednakże do utrudnienia lub udaremnienia działalności gospodarczej, a zatem konsekwencją całkowitego usunięcia jest wyłącznie to, że nie jest możliwe dalsze uczestnictwo w programie bonusowym klientów. Taki brak uczestnictwa nie wiąże się jednak z jakimikolwiek istotnymi stratami gospodarczymi po stronie wnioskodawcy.

Inaczej trzeba by ocenić całkowite usunięcie z bazy danych dotyczące zdolności kredytowej (Bonitätsdatenbank), ponieważ brak wyświetlenia w odpowiedzi na zapytanie może doprowadzić do niemożliwości zawarcia umowy (porównaj nieprawomocną decyzję z 5.12.2018, GZ DSB-D123.211/0004-DSB/2018).

W rezultacie, Urząd ds. Ochrony Danych pozostawił stronie postępowania swobodę w uregulowaniu swojego programu bonusowego dla klientów w ramach zasady autonomii woli oraz w ramach swobody prowadzenia działalności a przyjęcie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, tzn. zmiany w systemie, które umożliwiałyby częściowe usunięcie danych nie zostały nakazane. Odwołanie zostało oddalone a decyzja jest prawomocna.