Austriacki organ ochrony danych (dalej organ) nałożył karę w wysokości 18 milionów euro na Österreichische Post AG (dalej: ÖPAG) po przeprowadzeniu postępowania w sprawie administracyjnej kary pieniężnej.

Po przeprowadzeniu przesłuchania austriacki organ uznał za dowiedzione, że ÖPAG naruszyła RODO poprzez przetwarzanie danych osobowych o domniemanych sympatiach politycznych osób, których dane dotyczą.

Dodatkowo stwierdzono następne naruszenie, w związku z dalszym przetwarzaniem danych dotyczących częstotliwości przesyłek oraz częstotliwości przeprowadzek dla celu marketingu bezpośredniego.

Te naruszenia zostały popełnione niezgodnie z prawem oraz w zawiniony sposób, dlatego też ww. administracyjna kara pieniężna jest odpowiednia w celu zapobiegnięcia innym lub podobnym naruszeniom.

Kara nie jest ostateczna, ponieważ może być ona zaskarżona do Federalnego Sądu Administracyjnego w terminie czterech tygodni od dostarczenia decyzji o karze.

Źródło: portal gdpr.pl