Minister Cyfryzacji wydał regulamin aplikacji, w którym określone są m.in. zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z korzystaniem z niej, których administratorem jest właśnie minister. Trzeba pamiętać, że dla korzystania z oprogramowania konieczne jest nie tylko podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, ale także cykliczne wykonywanie zdjęcia „selfie” oraz udostępnianie danych o lokalizacji GPS, zaś informacja o naruszeniu kwarantanny będzie automatycznie przekazywana do służb. Również w przypadku wystąpienia objawów zakażenia użytkownik musi niezwłocznie powiadomić o tym służby, korzystając z dostępnych funkcjonalności. Konto użytkownika aktywne jest co do zasady przez 14 dni, zaś po tym czasie dane są przechowywane przez ministra przez okres przedawnienia roszczeń określony w art. 118 ustawy – Kodeks cywilny (6 lat).

Odbiorcami przetwarzanych danych (zarówno w aplikacji, jak i systemie teleinformatycznym służącym do jej obsługi) będą: Komenda Główna Policji, Wojewódzkie Komendy Policji, wojewodowie, Centralny Ośrodek Informatyki, Take Task S.A. oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Jak zostało wspomniane wyżej, dane mogą też trafić do MOPS-u (i jak należy przypuszczać, odpowiednio GOPS-u).

Dane mogą być też przekazywane innym służbom oraz instytucjom, którym ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przyznaje kompetencje w związku z monitoringiem realizacji kwarantanny osób oraz nadzorem epidemicznym.

Minister wskazuje, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi. Użytkownik aplikacji zachowuje jednak wynikające z RODO prawa tj. dostępu do danych, ich poprawiania, do sprzeciwu, do ograniczenia przetwarzania oraz oczywiście do wniesienie skargi do Prezesa UODO.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z RODO w niektórych sytuacjach możliwość realizacji praw ulega ograniczeniu.