W Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” z 2020 r. pod poz. 1070 opublikowano uchwałę Rady Ministrów nr 154 z 21.10.2020 r. w sprawie aktualizacji „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym”.

Zgodnie z art. 57c ustawy z 29.11.2000 r. – Prawo atomowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1792 ze zm.; dalej: PrAtom), minister właściwy do spraw energii (obecnie Minister Klimatu i Środowiska) opracowuje krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym (dalej: krajowy plan postępowania z odpadami). Krajowy plan postępowania z odpadami określa w szczególności dane i informacje wymienione w art. 57c ust. 2 PrAtom.

Krajowy plan postępowania z odpadami zawiera:

1) część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niż 20 lat od dnia przyjęcia albo ostatniej aktualizacji;

2) program działań wykonawczych wraz ze wskazanymi instrumentami jego realizacji.

Ponadto, krajowy plan postępowania z odpadami aktualizuje się nie rzadziej niż raz na 4 lata, uwzględniając postęp techniczny i naukowy, dobre praktyki w zakresie gospodarowania wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi. W aktualizacji uwzględnia się także wnioski i zalecenia będące wynikiem przeglądu, o którym mowa w art. 57g PrAtom, zgodnie z którym minister energii, nie rzadziej niż raz na 10 lat, poddaje krajowy plan postępowania z odpadami i jego realizację międzynarodowemu przeglądowi zewnętrznemu. Informację o wynikach takiego przeglądu minister energii niezwłocznie przekazuje Komisji Europejskiej oraz właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej.

W tym przypadku Rada Ministrów przyjęła aktualizację krajowego planu postępowania z odpadami (stanowiącą załącznik do powyższej uchwały), a okres realizacji aktualizacji tego planu ustala się na lata 2020–2050. Koordynowanie i nadzorowanie aktualizacji „Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym” powierzono ministrowi energii.