W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 1323 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z 30.7.2020 r. w sprawie adnotacji w sprawie zbiegu egzekucji oraz dokonywania doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi oraz pomiędzy organem egzekucyjnym a komornikiem sądowym.

Zgodnie z obowiązującym od 30.7.2020 r. art. 62b § 1a ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.; dalej: EgzAdmU), adnotacja w sprawie zbiegu zawiera:

 1. wskazanie rodzaju i wysokości należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych należnych na dzień sporządzenia tej adnotacji;
 2. inne dane niezbędne do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego;
 3. kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Danymi niezbędnymi do prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy albo prawa majątkowego zawartymi w adnotacji w sprawie zbiegu, innymi niż określone w art. 62b § 1a pkt 1 EgzAdmU, są dane:

 • organu egzekucyjnego przekazującego egzekucję do rzeczy albo prawa majątkowego: nazwa, adres siedziby, NIP lub REGON, numer rachunku bankowego, adres elektroniczny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej, zwanej dalej „ePUAP”, numer telefonu;
 • organu egzekucyjnego albo komornika sądowego, do którego jest przekazywana egzekucja do rzeczy albo prawa majątkowego: nazwa, adres siedziby;
 • zobowiązanego: imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo siedziby, PESEL, NIP, REGON, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, adres elektroniczny na ePUAP, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu;
 • wspólnika, jeżeli tytuł wykonawczy dotyczy należności spółki nieposiadającej osobowości prawnej: imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo siedziby, PESEL, NIP, REGON, numer w KRS lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu;
 • zarządcy przedsiębiorstwa w spadku albo przedstawiciela ustawowego zobowiązanego: imię i nazwisko, adres do korespondencji;
 • opiekuna albo kuratora zobowiązanego, jeżeli dla zobowiązanego została ustanowiona opieka albo kuratela: imię i nazwisko, adres do korespondencji;
 • podmiotu odpowiedzialnego solidarnie: imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo siedziby, PESEL, NIP, REGON, numer w KRS lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, zakres odpowiedzialności solidarnej;
 • podmiotu odpowiedzialnego majątkiem wspólnym: imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo siedziby, PESEL, NIP, REGON, numer w KRS lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, zakres odpowiedzialności majątkiem wspólnym;
 • podmiotu, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie: imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo siedziby, PESEL, NIP, REGON, numer w KRS lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, zakres odpowiedzialności z rzeczy lub prawa majątkowego;
 • wierzyciela: imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo siedziby, PESEL, NIP, REGON, numer w KRS lub numer w innym rejestrze lub ewidencji, o ile jest znany organowi egzekucyjnemu, numer rachunku bankowego;
 • pełnomocnika: zobowiązanego, zarządcy przedsiębiorstwa w spadku albo przedstawiciela ustawowego zobowiązanego, podmiotu odpowiedzialnego solidarnie, podmiotu odpowiedzialnego majątkiem wspólnym, podmiotu, na który zostało przeniesione prawo własności rzeczy lub inne prawo majątkowe obciążone zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową zabezpieczającymi należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie, a także wierzyciela, jeżeli został ustanowiony: imię i nazwisko albo nazwa, adres wskazany w pełnomocnictwie, zakres pełnomocnictwa;
 • podmiotu, na którego rachunek bankowy ma być przekazana kwota uzyskana w egzekucji, w przypadku gdy kwota ta nie podlega przekazaniu wierzycielowi: imię i nazwisko albo nazwa, adres miejsca zamieszkania albo siedziby, numer rachunku bankowego.

Danymi, o których mowa wyżej są także:

 • numer tytułu wykonawczego i data jego wystawienia;
 • oznaczenie, numer i data sporządzenia dokumentu stanowiącego podstawę zastosowania środka egzekucyjnego;
 • data dokonania zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego;
 • określenie zajętej rzeczy albo prawa majątkowego;
 • stawka odsetek z tytułu niezapłacenia należności pieniężnej w terminie;
 • wysokość kwoty uzyskanej wskutek zajęcia rzeczy albo prawa majątkowego, do których nastąpił zbieg egzekucji, oraz data jej uzyskania, w przypadku gdy kwota ta nie została wypłacona wierzycielowi przed przekazaniem adnotacji w sprawie zbiegu;
 • informacja o: zwolnieniu wierzyciela z kosztów egzekucyjnych z mocy ustawy, wstrzymaniu czynności egzekucyjnej bądź wstrzymaniu albo zawieszeniu postępowania egzekucyjnego, zabezpieczeniu dochodzonego obowiązku hipoteką lub zastawem – ze wskazaniem numeru tytułu wykonawczego, którego okoliczności te dotyczą;
 • numer tytułu wykonawczego: w którym wskazany jest podmiot odpowiedzialny solidarnie, podmiot odpowiedzialny majątkiem wspólnym, wspólnik spółki nieposiadającej osobowości prawnej, na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym w imieniu zobowiązanego działa przedstawiciel ustawowy, opiekun albo kurator, na podstawie którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, w którym ustanowiony został wspomniany wyżej pełnomocnik;
 • data sporządzenia adnotacji w sprawie zbiegu.
Ważne

Adnotację w sprawie zbiegu sporządza się w formacie XML.

Z rozporządzenia wynika również, że doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej pomiędzy organami egzekucyjnymi dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą. Jeżeli na stronie podmiotowej w BIP organu egzekucyjnego została wskazana skrytka funkcjonująca w ramach elektronicznej skrzynki podawczej przeznaczona do doręczeń w przypadku wystąpienia zbiegu egzekucji, doręczeń takich dokonuje się przy użyciu tej skrytki.

Organ egzekucyjny dokonuje doręczeń komornikowi sądowemu z użyciem środków komunikacji elektronicznej na adres elektroniczny na ePUAP powiązany z kontem komornika sądowego na tej platformie. Natomiast komornik sądowy dokonuje doręczeń z użyciem środków komunikacji elektronicznej, wykorzystując konto komornika na ePUAP.