Kogo może interesować przejściowy ryczałt od dochodów

W przypadku, kiedy dochody lub przychody nie zostały przez podatników zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie PDOFizU, PDOPrU oraz RyczałtU, w szczególności w związku z:

 1. nieujawnieniem w całości lub w części tych dochodów (przychodów),
 2. nieujawnieniem w całości lub w części źródła powstania tych dochodów (przychodów),
 3. przeniesieniem lub posiadaniem w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w zagranicznej jednostce
 4. stosowaniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw-stron tych umów,
 5. nierzeczywistą rezydencją podatkową,
 6. osiągnięciem innej niż wymieniona w pkt 1-5 korzyści podatkowej

W przypadku, kiedy dochody lub przychody nie zostały przez podatników zadeklarowane w całości lub w części do opodatkowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy o podatku

Przykład

FHU Jan Kowalski w latach 2018-2020 wystawiał faktury bez ujęcia ich w rozliczeniu podatku dochodowego. FHU nie płacił od osiąganego dochodu podatku dochodowego. Podatnik zamierza skorzystać z przejściowego ryczałtu od dochodów w roku 2022. Łączna wysokość nieujawnionych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów wyniosła 120 000.00 PLN. Podatnik wnosi opłatę w wysokości 1%, a zatem 1 200,00 PLN.

W takiej sytuacji zarówno osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, bez względu na miejsce zamieszkania, siedziby, zarządu lub rejestracji, mogą te dochody i przychody zgłosić do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów. Zasada ta obowiązywać może również w odniesieniu do płatników zobowiązanych do poboru podatku od dochodów osiąganych na gruncie PDOPrU i PDOFizU.

Istnieją jednak przypadku, kiedy z ryczałtu od dochodów skorzystać nie będzie można. Do takich sytuacji należą:

 1. dochody, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa, w tym w przypadku zbiegu z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym;
 2. dochody, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że podmiot lub sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego działający w imieniu podmiotu zawiadomi o popełnieniu tego czynu zabronionego właściwego naczelnika urzędu skarbowego jednocześnie ze złożeniem wniosku o opodatkowanie tych dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów;
 3. podmiotów, w stosunku do których na dzień składania wniosku o opodatkowanie dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów jest prowadzone postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa, których przedmiotem są te dochody

 

Przedmiot opodatkowania

Skoro dochody nie zostały wcześniej ujawnione albo przeniesiono jakiś składnik majątku poza granicę Polski to pytanie jakie się pojawia to kwestia jak zostanie opodatkowana taka czynność. Ustawa prowadza zatem pięć podstaw opodatkowania tj. podatnik opodatkuje:

 1. wysokość przychodu, jaki byłby określony u podatnika na podstawie przepisów PDOPrU, PDOFizU i RyczałtU, pomniejszonego o wydatki poniesione bezpośrednio w celu jego uzyskania, jeżeli te wydatki nie zostały odliczone przy określaniu zobowiązania w podatku dochodowym w jakiejkolwiek formie, a przedstawione przez podmiot dowody poniesienia tych wydatków nie budzą wątpliwości, albo
 2. wysokość przychodu, jaki byłby przez podatnika lub przez płatnika określony na podstawie przepisów PDOPrU, PDOFizU i RyczałtU oraz z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, gdyby obowiązek podatkowy był wykonany w sposób zgodny z przedmiotem i celem tej umowy, albo
 3. wysokość przychodu z kapitału przeniesionego lub posiadanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w związku ze zmianą rezydencji podatkowej, pomniejszonego o wydatki poniesione bezpośrednio w celu uzyskania tego przychodu, jeżeli te wydatki nie zostały odliczone przy określaniu zobowiązania w podatku dochodowym w jakiejkolwiek formie, a przedstawione przez podmiot dowody poniesienia tych wydatków nie budzą wątpliwości, albo
 4. 25% wartości kapitału przeniesionego lub posiadanego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w związku ze zmianą rezydencji podatkowej, albo
 5. wartości korzyści podatkowej innej niż wymieniona w pkt 1-3.
Więcej treści podatkowych po zalogowaniu. Nie posiadasz dostępu? Przetestuj. Sprawdź

Podatki i inne opłaty związane z abolicją

A. Podstawa opodatkowania

Kiedy podatnik zna już podstawę opodatkowania, wtedy ustalić musi wysokość podatku należnego, a ta jest stała tj. 8% od podstawy opodatkowania.

B. Wniosek

Aby skorzystać z abolicji podmiot może złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, a w przypadku braku takiej właściwości dla celów podatku dochodowego – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę, wniosek o opodatkowanie przejściowym ryczałtem od dochodów. Wraz z wnioskiem podmiot składa oświadczenie o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym okoliczności przedstawionych we wniosku oraz że nie zachodzą okoliczności wyłączające możliwości skorzystania z abolicji. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. .” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podatnik musi złożyć oświadczenie o treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Podatnik ma możliwość złożenia wniosków w odniesieniu do różnych sytuacji, zatem złożenie wniosku w odniesieniu do jednej czynności nie pozbawia go prawa do złożenia wniosku w innych. Wniosek podlega opłacie w wysokości 1% dochodu, jednak w kwocie nie niższej niż 1000 zł i nie wyższej niż 30 000 zł. Dowód opłaty wniosku załączam do wniosku.

We wniosku podmiot wskazuje źródło powstania dochodu, sposób jego uzyskania oraz wysokość dochodu, którą podmiot ustala w sposób najbardziej odpowiedni do stanu faktycznego i okoliczności jego powstania, a także kwotę przejściowego ryczałtu od dochodów.

Podmiot obowiązany jest do przedstawienia we wniosku metodologii ustalenia:

 1. dochodu oraz
 2. wydatków, jeżeli podmiot wnosi o pomniejszenie dochodu o te wydatki.

W przypadku gdy wniosek nie spełnia wymogów naczelnik urzędu skarbowego wzywa podmiot do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania.

C. A jak zapłacić podatek?

Podatnik podatek płaci na podstawie złożonego wniosku i podlega on wpłacie w terminie 30 dni następujących po dniu złożenia wniosku. Jeżeli dane wykazane we wniosku nie budzą wątpliwości i wniosek zawiera wszystkie informacje i dane, a przejściowy ryczałt od dochodów został zapłacony, wniosek traktuje się jak deklarację o wysokości osiągniętego dochodu, a zapłacony przejściowy ryczałt od dochodów staje się podatkiem należnym od zadeklarowanego dochodu, nie później niż od pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony ten wniosek.

Zapłata przejściowego ryczałtu od dochodów od dochodu zgłoszonego we wniosku skutkuje zwolnieniem tego dochodu z podatku dochodowego od osób fizycznych, zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ważne

 1. Podatnik opłaca wniosek w wysokości 1% ustalonego dochodu do opodatkowania przejściowym ryczałtem, jednak w kwocie nie niższej niż 1000 zł i nie wyższej niż 30 000 zł
 2. Podatnik płaci podatek w wysokości 8% ustalonego dochodu do opodatkowania

 

Przykład nr 1

FHU Jan Kowalski w latach 2018-2020 wystawiał faktury bez ujęcia ich w rozliczeniu podatku dochodowego. FHU nie płacił od osiąganego dochodu podatku dochodowego. Podatnik zamierza skorzystać z przejściowego ryczałtu od dochodów w roku 2022. Łączna wysokość nieujawnionych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów wyniosła 120 000.00 PLN. Podatnik wnosi opłatę w wysokości 1%, a zatem 1 200,00 PLN. FHU dokona zapłaty podatku w wysokości 8% z kwoty 120 000.00 PLN, a zatem 9 600.00 PLN.

Łącznie FHU dokona wpłat:

 1. Opłata za wniosek w wysokości 1 200.00 PLN
 2. Przejściowy ryczałt od dochodów: 9 600.00 PLN

 

Przykład nr 2

Spółka ABC w latach 2018-2020 prowadziła działalność budowlaną oraz doradczą, przy czym w przypadku działalności doradczej nie wykazywała wystawianych faktur w rozliczeniu podatku dochodowego. Spółka ABC zamierza skorzystać z przejściowego ryczałtu od dochodów w roku 2022. Łączna wysokość nieujawnionych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych przychodów wyniosła 360 000.00 PLN. Jednocześnie spółka posiada wydatki związane z osiąganymi przychodami w wysokości 120 000.00 PLN również wcześniej nieujawnione w rozliczeniu podatku dochodowego. Dochód osiągnięty przez spółkę wyniósł zatem: 240 000.00 PLN. Podatnik wnosi opłatę w wysokości 1%, a zatem 2 400,00 PLN. Dodatkowo zobowiązany jest do zapłaty podatku w wysokości 8% z kwoty 120 000.00 PLN, a zatem 19 200.00 PLN.

Łącznie spółka ABC dokona wpłat:

 1. Opłata za wniosek w wysokości 2 400.00 PLN
 2. Przejściowy ryczałt od dochodów: 19 200.00 PLN

 

Termin złożenia wniosku

Wniosek składa się w terminie od 1.10.2022 r. do 31.3.2023 r. W przypadku uchybienia terminowi złożenia wniosku termin ten nie podlega przywróceniu. Złożenie wniosku przerywa bieg terminu przedawnienia prawa do ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych od dochodu zgłoszonego do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów. Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu złożenia wniosku.

Wciąż masz wątpliwości? Zapytaj eksperta. Sprawdź

Opinia Rady do Spraw Repatriacji Kapitału

Podatnik lub podmiot zainteresowany abolicją podatkową może przed złożeniem wniosku wystąpić do Rady do Spraw Repatriacji Kapitału, o opinię co do skutków podatkowych w przejściowym ryczałcie od dochodów, w jego indywidualnej sprawie. W przypadku złożenia wniosku o opinię Rady przez pełnomocnika dane podmiotu mogą zostać zanonimizowane. W przypadku anonimizacji danych podmiotu pełnomocnik załącza do wniosku o opinię Rady oświadczenie o posiadanym pełnomocnictwie do reprezentowania podmiotu przed Radą.

Rada wydaje opinię, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o opinię Rady. Zdarzyć się może, iż Rada odmówi wydania opinii w przypadku stwierdzenia, że w złożonym wniosku o opinię Rady brak jest istotnych informacji pozwalających na wydanie tej opinii, a podmiot lub pełnomocnik nie uzupełnią tych informacji we wskazanym przez Radę terminie. Opłata za wniosek do Rady nie jest jednak instytucją bezpłatną, ponieważ wniosek o opinię Rady podlega opłacie w wysokości 50 000 zł.