Tarcza antykryzysowa 6.0 (zwana też tarczą branżową) to ustawa z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2225). Większość jej przepisów obowiązuje od 16.12.2020 r., lecz jest sporo wyjątków (ważne dla sfery zatrudnienia, które wyróżnione zostały w tabeli). Zmienia głównie ustawę z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 poz. ze zm., dalej: specustawa).

6 rozwiązań związanych z zatrudnieniem w tarczy 6.0

Lp.

Rodzaj rozwiązania i termin jego wejścia w życie

Sposób realizacji

1.

Przedłużenie okresów związanych z kodeksowymi badaniami lekarskimi oraz badaniami i szkoleniami dla zatrudnionych w transporcie drogowym

(art. 12a ust. 2, 3 i 5 oraz art. 31m ust. 1 specustawy zmienione art. 1 pkt 2 i pkt 26 tarczy antykryzysowej 6.0)

– Lekarskie badania wstępne, okresowe i kontrolne, których ważność upłynęła po dniu 7.3.2020 r., zachowują ważność maksymalnie przez 180 dni (było 60 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii – przedłużenie obowiązuje z mocą wsteczną od 8.3.2020 r. (art. 10 pkt 3 lit. c tarczy antykryzysowej 6.0)

– Najpóźniej w ciągu 180 dni (było 60 dni) od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

pracodawca ma skierować pracownika, a pracownik wykonać, zawieszone na ten okres badania wstępne i okresowe, o jakich mowa w art. 229 § 2 zd. 1, § 4a i § 5 KP)

– W takim samym czasie mają być wystawione skierowania i wykonane zawieszone szkolenia okresowe, wpisy do prawa jazdy, badania lekarskie i psychologiczne, o jakich mowa w art. 39a ust. 1 pkt 6, art. 39d ust. 2, art. 39f, art. 39j, art. 39k i art. 39l ust. 1 pkt 1 ustawy z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 ze zm.)

– Brak konieczności przeprowadzania badań wstępnych w razie ponownego zatrudnienia na to samo stanowisko lub inne stanowisko o takich samych warunkach pracy u tego samego pracodawcy lub innego pracodawcy (przy posiadaniu aktualnego orzeczenia) w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii w ciągu 180 dni (30 dni zgodnie z art. 229 § 11 pkt 1 i 2 KP) od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy

– Powyższe zwolnienie z badań wstępnych nie dotyczy osób zatrudnianych na administracyjno-biurowe stanowisko pracy – w ich przypadku nie ma obowiązku przeprowadzania badań wstępnych w razie posiadania aktualnych orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i stwierdzenia przez pracodawcę, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy

2.

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP dla określonych grup przedsiębiorców – obowiązuje od 19.12.2020 r.

(art. 15gga-ggb specustawy dodane art. 1 pkt 6 w zw. z art. 10 pkt 1 lit. a tarczy antykryzysowej 6.0)

– Prawo wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 specustawy przysługuje przedsiębiorcy, który na dzień 30.9. 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 28.7.2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

– Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy mogą być składane do 28.2.2021 r.

– Jednym z podstawowych warunków uzyskania dofinansowania jest spadek przychodów o 40% z powodu COVID-19 w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego

– Maksymalne dofinansowanie wynosi miesięcznie 2000 zł do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

– Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku

– Upoważnienie Rady Ministrów do ponownego przyznania świadczeń w trybie rozporządzenia

3.

Terminy wsparcia finansowego

(art. 15gh specustawy zmieniony art. 1 pkt 7 tarczy antykryzysowej 6.0 oraz art. 31zzn specustawy dodany art. 1 pkt 38 tarczy antykryzysowej 6.0)

– Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń, o jakim mowa w art. 15g, art. 15ga i art. 15gg specustawy, mogą być składane do 10.6.2021 r., a dofinansowanie udzielane do 30.6.2021 r.

– Wnioski o przyznanie wsparcia od starosty, o jakim mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, mogą być składane do dnia 10.6.2021 r., a wsparcie udzielane do 30.6.2021 r.

4.

Dodatkowe świadczenie postojowe

(zmieniony art. 15zs1 ust. 1 oraz art. 15zs2 – art. 15zs3 specustawy dodane art. 1 pkt 13 i 14 tarczy antykryzysowej 6.0)

– Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego uzyskały hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), organizatorzy turystyki (79.10.Z) oraz obiekty sportowe (93.11.Z), a także prowadzący na 30.9.2020 r. działalność gospodarczą oznaczoną w PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

– Powyższe uprawnienie przyznane zostało też niektórym zatrudnionym na umowach cywilnoprawnych, np. przewodnikom muzeum – wchodzi w życie 16.1.2021 r. (art. 10 pkt 2 tarczy antykryzysowej 6.0)

5.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS dla wybranych branż (zmienione ust. 8 i 9 oraz dodane ust. 10-11 do art.31zo na mocy art. 1 pkt 30 tarczy antykryzysowej 6.0 oraz art. 31zp specustawy zmieniony art. 1 pkt 31 tarczy antykryzysowej 6.0)

Zostało przyznane prawo do zwolnienia ze składek:

– od 1.7.2020 r. do 30.9.2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną w PKD, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 71.11.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.03.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z albo świadczącego usługi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z 21.11.1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2020 r. poz. 902), oznaczone kodem 79.90.A, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z, albo prowadzącego muzeum w rozumieniu ustawy o muzeach nie będące instytucją kultury, o zakończonym procesie organizacji muzeum i wpisanym do wykazu muzeów

– od 1.11.2020 r. do 30.11.2020 r., wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za ten miesiąc, prowadzącym, na dzień 30.9.2020 r., działalność oznaczoną według PKD jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

– Wniosek, przy spełnieniu ustawowych warunków musi być odpowiednio złożony przez podmioty z pierwszego myślnika do 30.11.2020 r. (termin upłynął przed wejściem w życie tarczy 6.0, w związku z czym będzie nowelizowany), do 15.1.2021 r. – w przypadku prowadzących działalność oznaczoną kodem 55.10.Z, 79.12.Z, a do 31.1.2021 r. – w przypadku składek za 1-30.11.2020 r.

– Składki opłacone będą zwracane – wchodzi w życie od 30.12.2020 (art. 10 pkt 1 lit. b tarczy antykryzysowej 6.0)

6.

Zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku naliczania składek ZUS za zleceniobiorcę

(art. 31zy14 specustawy dodany art. 1 pkt 37 tarczy antykryzysowej 6.0)

– Zwolnienie dotyczy obliczania, potrącania z dochodu zleceniobiorcy i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na FP, FS, i FGŚP

– Obowiązuje na wniosek zleceniobiorcy wykonującego umowy: agencyjną, zlecenia lub o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu) w okresie od 1.1.2021 r. do 30.4.2021 r.

– Dotyczy umów zawartych od 1.1.2021 do 31.3.2021 r. przy spełnieniu pozostałych warunków ustawowych