Ustawa z 17.9.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1639) to tzw. tarcza antykryzysowa 5.0. Nazywa się ją również tarczą branżową, bo dotyczy głównie branży turystycznej, ale zawiera też rozwiązania o charakterze bardziej ogólnym. Nowelizuje tzw. specustawę, czyli ustawę z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Tarcza antykryzysowa 5.0 obowiązuje zasadniczo od 1.10.2020 r., lecz z wyjątkami, których część uwzględnia poniższe zestawienie.

3 rozwiązania związane z zatrudnieniem w tarczy antykryzysowej 5.0

Lp.

Rodzaj rozwiązania i termin jego wejścia w życie

Sposób realizacji

1.

Wydłużenie terminu ubiegania się o dofinansowanie z FGŚP do wynagrodzeń – obowiązuje od 24.9.2020 r.

(art. 15gh specustawy dodany art.1 pkt 1 w zw. z art. 1 pkt 14 lit. b i art. 13 pkt 1 tarczy antykryzysowej 5.0)

Wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g i art. 15gg specustawy, mogą być składane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

2.

Podstawowe i dodatkowe świadczenie postojowe w branży turystycznej – obowiązują od 15.10.2020 r.

(art. 15zq ust. 6-7, art. 15zs ust. 3 pkt 4a i 5, art. 15zs1 specustawy zmienione/dodane art. 1 pkt 4 i 6-7 w zw. art. 13 pkt 3 tarczy antykryzysowej 5.0)

– Osób prowadzących działalność gospodarczą w przeważającej części oznaczoną kodem PKD (Polska Klasyfikacja Działalności 2007) 79.11.A (działalność agentów turystycznych) oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (o których mowa w następnym punkcie) przed 1.4.2020 r. nie dotyczą dwa wymogi do uzyskania świadczenia postojowego:

1) niezawieszenie tej działalności oraz uzyskanie poziomu przychodu z jej prowadzenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe o co najmniej 15% niższego od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc

2) zawieszenie działalności po 31.1.2020 r.

– Świadczenie postojowe dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, prowadzących działalność gospodarczą w przeważającej części z kodami 79.90.A, przysługuje, jeżeli zawiesili tę działalność po 31.8.2019 r., a działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy

– Osoby wymienione w poprzednim punkcie muszą złożyć we wniosku oświadczenie o rodzaju przeważającej działalności oraz jej wykonywaniu w 2019 r. nie dłużej niż 9 miesięcy – pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń

– Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego zostało przyznane prowadzącym działalność w transporcie lądowym (kod 49.39.Z), pod warunkiem że przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

3.

Zwolnienie ze składek ZUS dla branży turystycznej – obowiązuje od 15.10.2020 r.

(art. 31zo ust. 8-9, art. 31zp ust. 1a, ust. 2 pkt 2b-2c, art. 31zq ust. 1 i 3, art. 31zu ust. 4 specustawy dodane art. 1 pkt 10-13 w zw. art. 13 pkt 3 tarczy antykryzysowej 5.0)

– Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także na FP, FS, FGŚP lub FEP za okres od 1.7.2020 r. do 30.9.2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres

– Dotyczy prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki m.in. transportu lądowego (kod 49.39.Z), hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (kod 55.10.Z), agenta turystycznego (kod 79.11.A)

– Dodatkowe warunki skorzystania ze zwolnienia: zgłoszenie jako płatnika składek do 30.6.2020 r. oraz uzyskanie przychodu z działalności w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, niższego co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

– Złożenie wniosku o zwolnienie do ZUS nie później niż do 30.11.2020 r.