Do tej pory zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 17 ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucją obowiązaną do wypełniania wszystkich obowiązków wynikających z tej ustawy są podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a zatem biura księgowe prowadzące działalność jedynie w zakresie rozliczeń wyłącznie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, objętych uproszczoną ewidencją podatkową (księga przychodów i rozchodów) nie będzie podlegało regulacjom ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

 

Jednak w nowelizacji ustawy z dnia z dnia 30.3.2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw dodano nowy przepis w art. 2 w ust. 1 dodano pkt 15a o treści: przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162), których podstawową działalnością gospodarczą jest świadczenie usług polegających na sporządzaniu deklaracji, prowadzeniu ksiąg podatkowych, udzielaniu porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi.

W związku z powyższym również małe biura księgowe czy rachunkowe, które świadczącą usługi sporządzania deklaracji, prowadzenia ksiąg podatkowych, udzielania porad, opinii lub wyjaśnień z zakresu przepisów prawa podatkowego lub celnego będą musiały stosować wszystkie obowiązki jak instytucje obowiązane wskazane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Ważne
Rozszerzenie katalogu instytucji obowiązanych wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy po opublikowaniu nowelizacji ustawy tj. 31.3.2021 r., a zatem zostało niewiele czasu do wdrożenia się w nowe obowiązki wynikające z ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 

O szczegółach dotyczących obowiązków dla instytucji obowiązanych można przeczytać: Obowiązki biur rachunkowych i doradców podatkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy