W zakresie zwolnienia z podatku VAT sprzedaży lokalu niemieszkalno-usługowego