Odpłatnego zbycie nieruchomości i składników majątku ruchomego wchodzących w skład gospodarstwa rolnego