Zwolnienie z art. 21 ust. 28 w przypadku sprzedaży gruntów rolnych przed upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie