Brak prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków z związku z realizacją projektu pn.: „…” w ramach „…”