Zmiany w ustawie o cudzoziemcach. Nowe zezwolenia na pobyt

Posiadanie tego zezwolenia pozwoli cudzoziemcowi pod warunkami wykonywania pracy w innych krajach UE bez konieczności uzyskiwania dodatkowych zezwoleń na pracę. Nowe zezwolenia są adresowane do członków kadry kierowniczej, specjalistów lub osób odbywających staże, którzy muszą spełniać określone warunki w zakresie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie nowego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, pożądane dla polskiej gospodarki. Będzie to odrębny rodzaj zezwolenia od tzw. niebieskiej karty UE. Starający się o ten rodzaj zezwolenia będą zwolnieni od obowiązku złożenia informacji od starosty dot. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu na lokalnym rynku pracy, tzw. testu rynku pracy. Zawody, dla których będzie można uzyskać to zezwolenie, zostaną określone w rozporządzeniu. Cudzoziemcy posiadający ten rodzaj zezwolenia czasowego będę mogli ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały szybciej – już po czterech latach legalnego pobytu. Proponowane uproszczenie ma przyciągnąć do Polski pożądanych ekspertów, a także elastycznie odpowiadać na zapotrzebowanie rynku pracy.

Zmiany w dużym stopniu są podyktowane koniecznością implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE. Co do zasady, wejdą w życie po upływie30 dni od ogłoszenia ustawy. Prezydent podpisał ustawę 11.12.2017 r., ale na dzień sporządzania niniejszego opracowania nie została ona jeszcze ogłoszona.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności