Zmiany w podatku od nieruchomości od 1.1.2016 r.

Opodatkowanie części wspólnych w budynkach wielolokalowych

Od nowego roku podatkiem od nieruchomości ma być objęta cała powierzchnia stanowiąca współwłasność istniejącą w związku z odrębną własnością lokali. Zostały bowiem opodatkowane części wspólne w budynkach wielolokalowych. W rezultacie zapłacą więcej również właściciele centrów handlowych i biurowców.

Została także uporządkowana kwestia związana z opodatkowaniem miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych podatkiem od nieruchomości. Do tej pory właściciele odpowiadali solidarnie za cały parking. Od nowego roku każdy będzie odpowiadał proporcjonalnie do swojego udziału w prawie własności.

Podatek od nieruchomości wykorzystywanej przez przedsiębiorcę

Podatek od nieruchomości wykorzystywanej przez przedsiębiorcę jest dużo wyższy niż od nieruchomości wykorzystywanej na cele prywatne. Stąd przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy z 12.1.1991 r. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849; dalej: PodLokU) pozwalający na wyłączenie od opodatkowania budynków i budowli związanych z działalnością gospodarczą stawką dla przedsiębiorców ze względów technicznych budził wiele sporów. Zgodnie z tym przepisem, grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to: grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą (z wyjątkiem budynków mieszkalnych i gruntów pod jeziorami zajętych m.in. na elektrownie wodne), chyba że przedmiot opodatkowania nie jest i nie może być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze względów technicznych. Problem polegał jednak na tym, że brak było definicji pojęcia „względy techniczne”.

Od 1.1.2016 r. przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 PodLokU będzie miał inne brzmienie, zgodnie z nim za grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej uważa się: grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a.

Wyłączenie z podatku

Natomiast dodany ust. 2a do art. 2 stanowi, że do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zalicza się:

1) budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami;

2) gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b [pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych];

3) budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.; dalej: PrBud), lub decyzja ostateczna organu nadzoru górniczego, na podstawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania.

A zatem, nie ma już zapisu o „względach technicznych”, jednak wyłączenie obiektu z opodatkowania ze względu na zły stan technicznych ograniczono do zasad wynikających z art. 2 ust. 2a pkt 3 PodLokU, który odwołuje się do art. 67 ust. 1 PrBud.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 PrBud, jeśli nieużytkowany lub niewykończony obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia, właściwy organ wydaje decyzję nakazującą właścicielowi lub zarządcy rozbiórkę tego obiektu i uporządkowanie terenu. Decyzja określa terminy przystąpienia do tych robót i ich zakończenia.

Ważne
Wymienione w art. 2 ust. 2a pkt 3 PodLokU decyzje będą mogły dotyczyć także części budynku lub budowli. A zatem od nowego roku za niezwiązane z działalnością gospodarczą będą mogły być uznane tylko te obiekty, co do których będzie istnieć decyzja o ich rozbiórce. Wszelkie przejściowe wyłączenie budynku lub budowli z działalności nie będzie skutkowało wyłączeniem od opodatkowania podatkiem od nieruchomości lub zastosowaniem obniżonej stawki. 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności