Wykaz chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

Do załącznika do rozporządzenia MS z 11.8.2010 r. w sprawie wykazu chorób, z tytułu których funkcjonariuszowi Służby Więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie (Dz.U. Nr 147, poz. 989) dodano kolejną 22. pozycję. Po nowelizacji wykaz chorób, z tytułu których przysługuje odszkodowanie znajdą Państwo w poniższej tabeli.

Wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, z tytułu których funkcjonariuszowi służby więziennej przysługuje jednorazowe odszkodowanie

Lp.

Nazwa choroby

Szczególne właściwości lub warunki służby wywołujące chorobę

1.

Zatrucia ostre albo przewlekłe lub ich następstwa wywołane przez substancje chemiczne.

Służba narażająca na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych.

2.

Pylica płuc.

Służba narażająca na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej.

3.

Przewlekłe choroby układu oddechowego, powstałe w następstwie działania substancji toksycznych, drażniących, uczulających.

Służba narażająca na działanie substancji toksycznych lub drażniących, par, gazów, aerozoli o właściwościach uczulających.

4.

Choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu.

Służba narażająca na działanie azbestu.

5.

Choroby spowodowane działaniem promieni jonizujących i substancji promieniotwórczych (również nowotwory, choroby narządu wzroku i skóry, spowodowane działaniem tych czynników).

Służba narażająca na działanie promieniowania jonizującego.

6.

Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości w zakresie mikrofal, dłuższych fal radiowych oraz spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe.

Służba narażająca na działanie pola elektromagnetycznego w zakresie mikrofal oraz dłuższych fal radiowych, jak również spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe.

7.

Choroby wywołane działaniem wysokich albo niskich temperatur otoczenia:

Służba pełniona w warunkach działania ujemnych lub bardzo wysokich temperatur.

1) udar cieplny albo jego następstwa,

2) wyczerpanie cieplne albo jego następstwa,

3) odmrożenia lub trwałe skutki odmrożeń.

8.

Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym, wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny).

Długotrwała służba narażająca na działania drgań mechanicznych (wibracje).

9.

Przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania służby:

Służba wymagająca długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie, oraz inna służba narażająca na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego. Zadania służbowe wykonywane długotrwale, charakteryzujące się powtarzalnością, rytmicznością, wymuszoną pozycją, uciskiem lub rozciąganiem określonych elementów narządu.

1) przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki,

2) przewlekłe zapalenie kaletki maziowej,

3) przewlekłe uszkodzenie łąkotki u osób wykonujących zadania służbowe w pozycji kucznej lub klęczącej,

4) przewlekłe zapalenie okołostawowe barku,

5) przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości ramiennej,

6) zmęczeniowe złamanie kości,

7) martwica kości nadgarstka.

10.

Choroby narządu wzroku wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi:

Służba narażająca na długotrwałe działanie promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe, drażniących substancji chemicznych. Długotrwała służba związana z wykonywaniem czynności wymagających podwyższonej koncentracji wzroku na zminiaturyzowanych elementach lub w warunkach niewystarczającego oświetlenia oraz praca przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.

1) alergiczne zapalenie spojówek,

2) ostre zapalenie spojówek wywołane promieniowaniem nadfioletowym,

3) epidemiczne wirusowe zapalenie spojówek i rogówki,

4) zwyrodnienie rogówki wywołane czynnikami drażniącymi,

5) zaćma wywołana działaniem promieniowania podczerwonego lub długofalowego nadfioletowego,

6) centralne zmiany zwyrodnieniowe siatkówki i naczyniówki wywołane krótkofalowym promieniowaniem podczerwonym lub promieniowaniem widzialnym z obszaru widma niebieskiego.

11.

Trwały ubytek słuchu typu ślimakowatego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczonym jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1,2 i 3 kHz.

Służba narażająca na długotrwałe działanie hałasu o dużej intensywności lub dźwięków o wysokich i niskich częstotliwościach.

12.

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat:

Służba związana z nadmiernym, długotrwałym obciążeniem narządu głosu (np. wykładowcy, terapeuci, telefoniści).

1) guzki głosowe twarde,

2) wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych,

3) niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością fonacyjną głośni i trwałą dysfonią.

13.

Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami służby Uwaga: zmiany o charakterze złośliwym należy kwalifikować według lp. 14, zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego według lp. 5, a choroby zakaźne, inwazyjne (pasożytnicze) według lp. 15.

Długotrwała służba narażająca na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi.

14.

Nowotwory złośliwe powstałe w następstwie działania czynników występujących w środowisku służby, uznanych za rakotwórcze u ludzi:

Służba narażająca na działanie czynników rakotwórczych występujących w środowisku służby.

1) rak płuca, rak oskrzela,

2) międzybłoniak opłucnej albo otrzewnej,

3) nowotwór układu krwiotwórczego,

4) nowotwór skóry,

5) nowotwór pęcherza moczowego,

6) nowotwór wątroby,

7) rak krtani, nowotwór nosa i zatok przynosowych.

Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego należy kwalifikować według lp. 5.

15.

Choroby zakaźne, inwazyjne i tropikalne, w przypadkach gdy źródło choroby znajdowało się w środowisku służby. Powikłania szczepień ochronnych, wykonanych w związku ze służbą.

Służba wymagająca bezpośredniego stykania się z zakaźnym środowiskiem i materiałem. Szczepienia ochronne wykonane na zlecenie właściwych organów w związku z zagrożeniami wynikającymi z warunków służby. Służba w trudnych warunkach atmosferycznych, polowych, niekorzystne warunki zakwaterowania sprzyjające zachorowaniu itp.

16.

Psychozy reaktywne oporne na leczenie, powstałe w szczególnych warunkach służby.

Ostre lub przewlekłe urazy psychiczne spowodowane zdarzeniami zaistniałymi w czasie pełnienia służby.

17.

Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania służby:

Służba wymagająca długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej postawy ciała lub narażająca na często powtarzające się mikrourazy albo powodująca ucisk na pnie nerwów; ruchy monotypowe, wykonywane w szybkim tempie, oraz służba narażająca na stały ucisk i nadmierne obciążenie aparatu kostno-stawowego.

1) zespół cieśni w obrębie nadgarstka,

2) zespół kanału Guyona,

3) zespół rowka nerwu łokciowego,

4) uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego u osób wykonujących zadania służbowe w pozycji kucznej.

18.

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną oporne na leczenie:

Wydarzenia nagłe lub przewlekła ekspozycja na sytuacje stresogenne występujące w czasie pełnienia służby, powodujące negatywne reakcje psychofizjologiczne.

1) zaburzenia lękowe,

2) zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,

3) reakcje na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne.

19.

Trwała zmiana osobowości po przeżyciu sytuacji ekstremalnej.

Udział w sytuacji ekstremalnej mającej związek ze służbą.

20.

Organiczne zaburzenia psychiczne.

Mikrourazy, zatrucia, neuroinfekcje powstałe w czasie pełnienia służby, powodujące ujawnienie się zaburzeń psychicznych.

21.

Ostre choroby o podłożu alergicznym.

Służba narażająca na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi.

22.

Nadciśnienie tętnicze z powikłaniami wielonarządowymi.

Służba w warunkach długotrwałego napięcia psychicznego, zaburzenia rytmu dobowego; nadmierny wysiłek fizyczny, sytuacje stresogenne, zwiększona odpowiedzialność.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności