Wartości niematerialne i prawne tylko gdy nabyte od innego podmiotu