Urlop uzupełniający przysługujący nauczycielowi po zakończonym urlopie rodzicielskim

Prawo do urlopu wypoczynkowego nauczyciela w latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 należy ustalać odrębnie.

Nauczycielce przysługuje urlop uzupełniający za 2016 r. w wymiarze 8 tygodni, ponieważ w okresie ferii szkolnych w 2016 r. w ogóle nie korzystała ona z urlopu wypoczynkowego ze względu na przebywanie na zwolnieniu lekarskim oraz korzystanie z płatnych urlopów związanych z urodzeniem dziecka.

W związku z powyższym, bezpośrednio po urlopie rodzicielskim kończącym się 23.6.2017 r., w okresie od 24 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. nauczycielka z mocy prawa będzie korzystała z bieżącego urlopu wypoczynkowego za 2017 r. przypadającego na okres ferii letnich. I dopiero po zakończeniu tego bieżącego urlopu będzie możliwe ustalenie, czy przysługuje jej urlop uzupełniający za 2017 r.

Natomiast po zakończeniu letnich ferii szkolnych w 2017 r. na wniosek nauczycielki należy udzielić jej urlopu uzupełniającego za 2016 r. Urlop uzupełniający za 2016 r. powinien zostać udzielony w terminie do końca września 2017 r., jako urlop zaległy; jeżeli do końca września 2017 r. nie jest możliwe wykorzystanie urlopu zaległego, to powinien on się rozpocząć najpóźniej 30.9.2017 r.

Urlop uzupełniający

Zgodnie z art. 66 ustawy z 26.1.1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm. - dalej: KartaNauczU) w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni.

Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

Zatem urlop uzupełniający to urlop wypoczynkowy, który nauczyciel wykorzystuje po zakończeniu ferii, w okresie trwania zajęć w roku szkolnym.

Ustalając wymiar urlopu uzupełniającego należy uwzględnić urlop wypoczynkowy już wykorzystany przez nauczyciela w danym roku, tzn., jeżeli nauczyciel wykorzystał co najmniej 8 tygodni bieżącego urlopu wypoczynkowego w roku, to nie będzie już w tym samym roku uprawniony do urlopu uzupełniającego. Ustalenie uprawnienia do urlopu uzupełniającego może zatem nastąpić dopiero po zakończeniu ferii letnich bowiem dopiero wtedy wiadomo, ile urlopu nauczyciel już wykorzystał, a ile brakuje do uzupełniania „do 8 tygodni”.

Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 2.9.1998 r. (I PKN 298/98, OSNP 1999/18/584) stwierdzając, że „Wykorzystanie przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego w rozmiarze 8 tygodni w ciągu roku szkolnego uniemożliwia przyznanie mu prawa do urlopu uzupełniającego z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą w czasie korzystania z urlopu”.

Zatem nauczycielka, o której mowa w pytaniu, nabyła prawo do urlopu wypoczynkowego:

  • z dniem 1.1.2016 r. za 2016 r.
  • z dniem 1.1.2017 r. za 2017 r.

Z powodu braku możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego w 2016 r. w okresie ferii szkolnych nauczycielka będzie uprawniona do 8 tygodni urlopu uzupełniającego do wykorzystania w trakcie roku szkolnego. Natomiast po zakończeniu urlopu rodzicielskiego z dniem 23.6.2017 r. nauczycielka z mocy prawa od 24.6.2017 r. rozpocznie korzystanie z bieżącego urlopu wypoczynkowego - w trakcie letnich ferii szkolnych.

Brak terminu na skorzystanie z urlopu uzupełniającego

Przepisy prawa nie narzucają terminu wykorzystywania urlopu uzupełniającego. Wobec tego rozpoczęcie urlopu uzupełniającego może przypadać bezpośrednio po zakończeniu ferii letnich, jak również jakiś czas później. Urlop uzupełniający jest wykorzystywany w trakcie trwania zajęć w roku szkolnym, zatem konieczne jest, aby przy planowaniu terminu urlopu uzupełniającego, brać pod uwagę konieczność zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły, najlepiej w terminie uzgodnionym pomiędzy dyrektorem szkoły i nauczycielem. W razie braku możliwości uzgodnienia z nauczycielem terminu wykorzystania przesuniętego urlopu, udziela się go najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (zgodnie z art. 168 ustawy z 26.6.1974 r. - Kodeks pracy; t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm. - dalej: KP w zw. z art. 91c ust. 1 KartaNauczU). Roszczenia ze stosunku pracy ulegają natomiast przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne; przyjmuje się tu dzień 1 października następnego roku kalendarzowego, jako datę od której liczy się ten termin. Za naruszanie przepisów o udzielaniu urlopów wypoczynkowych grozi grzywna od 1 tys. do 30 tys. zł.

Nauczyciel powracający do pracy po płatnych urlopach związanych z urodzeniem dziecka

Jednak w przypadku nauczyciela powracającego do pracy w trakcie roku szkolnego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego), urlopu rodzicielskiego i urlopu ojcowskiego wniosek złożony przez nauczyciela wiąże pracodawcę (art. 163 § 3 i art. 182 1g KP z zw. Z art. 91c ust. 1 KartaNauczU). Potwierdza to wyrok SN z 20.8.2001 r. (I PKN 590/00), zgodnie z którym pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim .

Nie będzie natomiast zachodziła przesłanka bezpośredniości w przypadku omawianym w pytaniu. Bezpośrednio po urlopie rodzicielskim nauczycielka będzie korzystała z bieżącego urlopu wypoczynkowego a nie z urlopu uzupełniającego.

Zapamiętaj!
Termin udzielenia urlopu uzupełniającego powinien być uzgodniony pomiędzy dyrektorem szkoły i nauczycielem. Wyjątkiem jest, gdy nauczyciel powraca do pracy po płatnych urlopach związanych z urodzeniem dziecka, ponieważ wtedy wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu uzupełniającego jest wiążący dla pracodawcy.

Choć przepisy wprost tego nie regulują to urlop uzupełniający może być udzielany w tygodniach, jednorazowo lub w częściach. Udzielanie urlopu uzupełniającego w częściach nie może prowadzić jednak do obejścia przepisu stanowiącego, że wymiar urlopu uzupełniającego wynosi 8 tygodni, wliczając w to dni wolne od pracy, niedziele i święta.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności