Szkolenie i egzaminowanie ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac podwodnych

1. Wymagania dla ośrodków szkoleniowych

Szkolenia w zakresie zawodów nurka, kierownika prac podwodnych oraz operatora systemów nurkowych do prowadzenia głębinowych i długotrwałych prac podwodnych będzie uznane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, jeżeli ośrodek szkoleniowy:

 • prowadzi szkolenia na podstawie szczegółowych programów zgodnych z ramowymi programami szkoleń i wymagań egzaminacyjnych;
 • zapewnia uczestnikom szkolenia dostęp do materiałów dydaktycznych dotyczących tematyki prowadzonych zajęć;
 • zapewnia uczestnikom szkolenia dostęp do procedur wykonywania prac podwodnych obejmujących swym zakresem ćwiczenia praktyczne ;
 • prowadzi dziennik zajęć i ćwiczeń oraz dziennik prac podwodnych;
 • prowadzi rejestr wydawanych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń;
 • dysponuje salą wykładową wyposażoną w pomoce dydaktyczne;
 • dysponuje bazą prac podwodnych, wyposażoną w sprzęt nurkowy i urządzenia techniczne niezbędne do prowadzenia szkolenia;
 • zapewnia instruktorów mających:

dokumenty potwierdzające ukończenie przeszkolenia z zakresu metodyki prowadzenia zajęć,

co najmniej uprawnienia równorzędne z uprawnieniami, o których uzyskanie ubiegają się osoby uczestniczące w szkoleniu, nie niższe niż dyplom nurka II klasy i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie wykonywania prac podwodnych lub dyplom nurka II klasy i dyplom kierownika prac podwodnych II klasy;

 • zapewnia wykładowców mających:

dokumenty potwierdzające ukończenie przeszkolenia z zakresu metodyki prowadzenia zajęć,

co najmniej dyplom nurka I klasy lub dyplom nurka saturowanego albo dyplom kierownika prac podwodnych;

 • zapewnia zapis zadań zaliczeniowych, opisanych w ramowych programach szkolenia nurka III, II, I klasy, nurka saturowanego oraz kierownika prac podwodnych III, II i I klasy, przy wykorzystaniu urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku spod powierzchni wody oraz z komory dekompresyjnej i hiperbarycznej pozwalającego na rejestrację i nagranie tych zadań na informatycznym nośniku danych.

Ośrodki, których szkolenia zostały uznane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, zgłaszają mu, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia:

 • planowany termin szkolenia,
 • miejsce prowadzenia zajęć oraz
 • harmonogram szkolenia.

2. Programy szkoleń

Ustalono ramowe programy szkoleń uzupełniających na odnowienie dyplomu w razie utraty jego ważności (przypominamy, że wymagane jest aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.

Ramowy program szkolenia uzupełniającego dla odnowienia dyplomu nurka dla osób spełniających wymagania do przedłużenia ważności dyplomu*)

Lp.

Tematy zajęć edukacyjnych – nazwy przedmiotów

Liczba godzin

zajęć teoretycznych

ćwiczeń praktycznych

1.

Przepisy prawne dotyczące prac podwodnych: ustawa i rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Wybrane zagadnienia z prawa pracy. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac podwodnych.

2

2.

Sprzęt nurkowy i wyposażenie bazy prac podwodnych: rodzaje, budowa, zastosowanie, konserwacja i przeglądy. Przepisy i normy techniczne (PN-EN) dotyczące sprzętu nurkowego i wyposażenia bazy prac podwodnych.

2

3.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych lub zagrożenia życia. Awaryjne sygnały porozumiewania się. Ćwiczenia z zakresu ratowania nurka z wykorzystaniem nurka asekuracyjnego.

2

4.

Udzielanie pierwszej pomocy.

2

Razem: 8 godzin wykładów i ćwiczeń.

6

2

*) Szkolenie dla osób mogących udokumentować okres co najmniej 250-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy dyplom utracił ważność.

Ramowy program szkolenia uzupełniającego dla odnowienia dyplomu nurka dla osób niespełniających wymagań do przedłużenia ważności dyplomu *)

Lp.

Tematy zajęć edukacyjnych – nazwy przedmiotów

Liczba godzin

zajęć teoretycznych

ćwiczeń praktycznych

1.

Przepisy prawne dotyczące prac podwodnych: ustawa i rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Wybrane zagadnienia z prawa pracy. Przepisy bhp dotyczące wykonywania prac podwodnych.

3

2.

Wybrane zagadnienia z fizyki, medycyny, fizjologii i higieny pracy, związane z wykonywaniem prac podwodnych.

3

3.

Sprzęt nurkowy i wyposażenie bazy prac podwodnych: rodzaje, budowa, zastosowanie, konserwacja i przeglądy. Przepisy i normy techniczne (PN-EN) dotyczące sprzętu nurkowego i wyposażenia bazy prac podwodnych.

2

4.

Procedury i tabele dekompresji, zapoznanie się z budową i działaniem komór dekompresyjnych. Procedury bezpiecznego zachowania się w komorze dekompresyjnej.

2

4

5.

Planowanie, przygotowanie i technika wykonania prac podwodnych w sprzęcie autonomicznym z wykorzystaniem maski pełnotwarzowej. Procedury prac podwodnych i zasady bezpieczeństwa.

1

5

6.

Planowanie, przygotowanie i technika wykonania prac podwodnych w sprzęcie zasilanym przewodowo z wykorzystaniem hełmu nurkowego. Procedury prac podwodnych i zasady bezpieczeństwa.

2

5

7.

Wykonywanie szczególnie niebezpiecznych prac podwodnych.

2

5

8.

Wykonywanie prac podwodnych w trudnych warunkach.

1

2

9.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych lub zagrożenia życia. Awaryjne sygnały porozumiewania się. Ćwiczenia z zakresu ratowania nurka z wykorzystaniem nurka asekuracyjnego.

2

5

10.

Udzielanie pierwszej pomocy.

2

4

Razem: 50 godzin wykładów i ćwiczeń.

20

30

*) Szkolenie dla osób, które nie mogą udokumentować okresu co najmniej 250-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu, zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy, w przypadku gdy dyplom utracił ważność.

3. Zadania zaliczeniowe

W trakcie szkolenia ośrodek uznaje za zaliczone obowiązkowe zadania zaliczeniowe wykonywane przez osobę uczestniczącą w szkoleniu wymienione w ramowych programach szkolenia nurka III, II, I klasy, nurka saturowanego oraz kierownika prac podwodnych III, II i I klasy. Zadania zaliczeniowe powinny zostać zapisane w formie obrazu i dźwięku na informatycznym nośniku danych. Oryginał zapisu należy dołączyć do dokumentacji kursu ośrodka szkoleniowego, a kopię przekazać osobie uczestniczącej w szkoleniu.

4. Egzamin

Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek zainteresowanej osoby. Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawione przez ośrodek uznany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni,
 • kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty egzaminacyjnej,
 • kopię dokumentu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania prac podwodnych, w przypadku zawodu nurka,
 • kopię umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków zawartej na czas trwania etapu praktycznego egzaminu,
 • zapis zadań zaliczeniowych opisanych w ramowych programach szkolenia nurka III, II, I klasy, nurka saturowanego oraz kierownika prac podwodnych III, II i I klasy sporządzony przez ośrodek na informatycznym nośniku danych .

Egzamin na dyplom nurka III klasy i dyplom kierownika prac podwodnych III klasy przeprowadza się w dwóch etapach: teoretycznym i praktycznym.

Egzamin na dyplomy: nurka II i I klasy, nurka saturowanego, kierownika prac podwodnych II i I klasy oraz świadectwo operatora systemów nurkowych składa się wyłącznie z etapu teoretycznego.

Tak, jak dotychczas etap teoretyczny egzaminu przeprowadza się przed etapem praktycznym.

Etap teoretyczny egzaminu składa się z części pisemnej i ustnej. Część pisemną etapu teoretycznego egzaminu przeprowadza się przed częścią ustną.

Uchylono zapis, że w przypadku prowadzenia etapu praktycznego egzaminu z zakresu długotrwałych prac podwodnych, można do prowadzenia części tego egzaminu wyznaczyć jednego członka komisji, pod warunkiem prowadzenia ciągłej rejestracji obrazu i dźwięku spod powierzchni wody.

Ważne
Warunkiem zdania egzaminu na dyplom nurka III klasy i dyplom kierownika prac podwodnych III klasy jest uzyskanie oceny pozytywnej z etapu teoretycznego i etapu praktycznego.

Warunkiem zdania egzaminu na dyplomy: nurka II i I klasy, nurka saturowanego, kierownika prac podwodnych II i I klasy oraz świadectwo operatora systemów nurkowych jest uzyskanie oceny pozytywnej z etapu teoretycznego.

Osobie, która zdała egzamin, komisja wystawia zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

5. Zmiany w programach ramowych

W ramowym program szkolenia dla nurka III klasy odnośnik pod tabelą otrzymuje brzmienie:

*) W czasie trwania szkolenia nurek III klasy powinien w sprzęcie nurkowym wykonać co najmniej 30 zanurzeń, w tym:

 • 15 zanurzeń w zakresie głębokości 0–10 m,
 • 10 zanurzeń w zakresie głębokości 11–15 m oraz
 • 5 zanurzeń w zakresie głębokości 16–20 m.

Łączny czas przebywania pod powierzchnią wody nie powinien być krótszy niż 15 godzin, a minimalny czas pojedynczego zanurzenia powinien trwać co najmniej 15 minut. Nurek III klasy powinien w czasie trwania szkolenia wykonać również następujące zadania zaliczeniowe:

1. Przeprowadzenie jako nurek asekuracyjny symulowanej akcji ratowniczej z wydobyciem nieprzytomnego nurka z głębokości nie mniejszej niż 10 m podczas prac prowadzonych w sprzęcie autonomicznym wyposażonym w maskę pełnotwarzową.

2. Przeprowadzenie jako nurek asekuracyjny symulowanej akcji ratowniczej z wydobyciem nieprzytomnego nurka z głębokości nie mniejszej niż 10 m podczas prac prowadzonych w sprzęcie zasilanym przewodowo wyposażonym w hełm nurkowy.

3. Przeprowadzenie zadania polegającego na pracy pod powierzchnią wody z użyciem narzędzi hydraulicznych lub pneumatycznych.

W ramowym program szkolenia dla nurka II klasy odnośnik pod tabelą otrzymuje brzmienie:

*) W czasie trwania szkolenia nurek II klasy powinien w sprzęcie nurkowym wykonać co najmniej:

 • 15 zanurzeń, w tym 2 zanurzenia w zakresie głębokości 45–50 m,
 • 3 zanurzenia w zakresie głębokości 30–45 m,

a łączny czas wykonywania prac podwodnych powinien wynieść co najmniej 15 godzin.

Nurek II klasy powinien w czasie trwania szkolenia wykonać również następujące zadania zaliczeniowe:

1. Przeprowadzenie jako nurek asekuracyjny symulowanej akcji ratowniczej z wydobyciem nieprzytomnego nurka z głębokości nie mniejszej niż 30 m z wykorzystaniem opuszczanej platformy i komory dekompresyjnej.

2. Wykonanie nurkowania z wykorzystaniem techniki dekompresji powierzchniowej, z czasem pobytu w komorze nie krótszym niż 30 minut.

3. Przeprowadzenie cięcia lub spawania metali pod powierzchnią wody.

W ramowym programie szkolenia dla nurka I klasy odnośnik pod tabelą otrzymuje brzmienie:

*) W czasie trwania szkolenia nurek I klasy powinien w sprzęcie nurkowym wykonać co najmniej 15 zanurzeń, w tym 5 zanurzeń w zakresie głębokości większej niż 50 m z wyjściem z dzwonu nurkowego na wodach otwartych, a łączny czas przebywania w warunkach głębinowych prac podwodnych powinien wynieść co najmniej 10 godzin oraz dodatkowo 10 godzin w komorze dekompresyjnej.

Nurek I klasy powinien w czasie trwania szkolenia wykonać również następujące zadania zaliczeniowe:

1. Przeprowadzenie jako nurek asekuracyjny symulowanej akcji ratowniczej z wydobyciem nieprzytomnego nurka z głębokości nie mniejszej niż 50 m, z wykorzystaniem dzwonu nurkowego i komory dekompresyjnej.

2. Przeprowadzenie jako nurek asekuracyjny pozostający w dzwonie nurkowym czynności z zakresu procedur ratowniczych dotyczących utraty komunikacji, ogrzewania i gazu oddechowego przez nurka roboczego.

3. Przeprowadzenie prac podwodnych na głębokości nie mniejszej niż 50 m.

W ramowym programie szkolenia dla nurka saturowanego odnośnik pod tabelą otrzymuje brzmienie:

*) W czasie trwania szkolenia nurek saturowany powinien w sprzęcie nurkowym wykonać co najmniej 2 zanurzenia saturowane, z których co najmniej jedno powinno zostać przeprowadzone przy plateau saturacji większym niż 30 m i zanurzeniu na głębokość nie mniejszą niż 50 m oraz w czasie saturacji nie krótszym niż 48 godzin. Łączny czas przebywania pod powierzchnią wody i w komorze hiperbarycznej w trakcie szkolenia powinien wynieść co najmniej 60 godzin.

Nurek saturowany powinien w czasie trwania szkolenia wykonać również następujące zadania zaliczeniowe:

1. Przeprowadzenie jako nurek asekuracyjny symulowanej akcji ratowniczej z wydobyciem nieprzytomnego nurka z głębokości nie mniejszej niż 50 m, z wykorzystaniem dzwonu nurkowego i komory hiperbarycznej.

2. Przeprowadzenie jako nurek asekuracyjny pozostający w dzwonie nurkowym czynności z zakresu procedur ratowniczych dotyczących utraty komunikacji, ogrzewania i gazu oddechowego przez nurka roboczego.

3. Przeprowadzenie czynności z zakresu znajomości procedur w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej w komorze hiperbarycznej, w szczególności pożaru, utraty szczelności, zanieczyszczenia atmosfery, podczas pobytu nurków pozostających w warunkach podwyższonego ciśnienia w komorze hiperbarycznej w trakcie długotrwałych prac podwodnych.

Dodano ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne dla kierownika prac podwodnych III klasy.

Ramowy program szkolenia i wymagania egzaminacyjne dla kierownika prac podwodnych III klasy

Lp.

Tematy zajęć edukacyjnych – nazwy przedmiotów

Liczba godzin

zajęć teoretycznych

ćwiczeń praktycznych

1.

Przepisy prawne dotyczące prac podwodnych: ustawa i rozporządzenia wykonawcze do ustawy. Wybrane zagadnienia z prawa pracy. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac podwodnych. Przepisy i normy techniczne (PN-EN) dotyczące sprzętu nurkowego i wyposażenia bazy prac podwodnych. Przepisy towarzystw klasyfikacyjnych w zakresie prac podwodnych, obiektów zanurzalnych i urządzeń podnośnych.

4

2.

Obowiązki kierownika prac podwodnych oraz organizatora prac podwodnych, nurków i innych członków ekipy nurkowej. Prowadzenie dokumentacji wykonywania prac podwodnych.

2

2

3.

System nadzoru państwowego nad bezpieczeństwem prowadzenia prac podwodnych. Znajomość systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przy prowadzeniu prac podwodnych. Opracowywanie procedur prac podwodnych.

2

4.

Podstawy hydrologii i hydrotechniki oraz budowy jednostek pływających.

3

5.

Wybrane zagadnienia z fizyki, medycyny, fizjologii i higieny pracy związane z wykonywaniem prac podwodnych. Czynniki oddechowe, analiza ich składu chemicznego, wypadki, urazy i choroby wywołane dekompresją.

4

6.

Wyposażenie bazy prac podwodnych w sprzęt nurkowy oraz urządzenia techniczne; rodzaje, budowa, zastosowanie, ograniczenia, konserwacja, kontrola stanu technicznego i atestacja.

3

3

7.

Procedury dekompresji i kompresji nurków.

4

2

8.

Planowanie, przygotowanie oraz technika wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach. Komunikacja wewnątrz ekipy nurkowej. Zarządzanie personelem.

4

4

9.

Kierowanie pracami podwodnymi z wykorzystaniem sprzętu autonomicznego i maski pełnotwarzowej.

4

6

10.

Kierowanie pracami podwodnymi z wykorzystaniem sprzętu zasilanego przewodowo i hełmu nurkowego.

4

6

11.

Kierowanie pracami podwodnymi wykonywanymi w trudnych warunkach.

3

3

12.

Kierowanie szczególnie niebezpiecznymi pracami podwodnymi.

3

3

13.

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej; pierwsza pomoc w przypadku wypadków i chorób dekompresyjnych.

3

5

14.

Budowa, funkcje oraz procedury wykorzystania komory dekompresyjnej w miejscu prowadzenia prac podwodnych.

2

4

15.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych lub zagrożenia życia i zdrowia nurków, pod powierzchnią wody. Awaryjne sygnały porozumiewania się. Ćwiczenia z zakresu ratowania nurka z wykorzystaniem nurka zabezpieczającego.

3

8

16.

Obliczenia dotyczące planowania prac podwodnych. Zabezpieczenie logistyczne prac podwodnych.

2

Razem: 96 godzin wykładów i ćwiczeń.

50

46*)

*) W czasie trwania szkolenia kierownik prac podwodnych III klasy powinien co najmniej przez 20 godzin kierować pracami podwodnymi oraz wykonać następujące zadania zaliczeniowe:

1. Kierowanie symulowaną akcją ratowniczą z wydobyciem nieprzytomnego nurka z głębokości nie mniejszej niż 10 m podczas prac prowadzonych w sprzęcie autonomicznym.

2. Kierowanie symulowaną akcją ratowniczą z wydobyciem nieprzytomnego nurka z głębokości nie mniejszej niż 10 m podczas prac w sprzęcie zasilanym przewodowo wyposażonym w hełm nurkowy.

3. Kierowanie pracami podwodnymi podczas prac prowadzonych z użyciem narzędzi hydraulicznych lub pneumatycznych

Wymagania egzaminacyjne

I. Kierownik prac podwodnych III klasy powinien wykazać się wiedzą z zakresu:

1. Przepisów prawnych regulujących wykonywanie prac podwodnych oraz przepisów porządkowych dotyczących oznakowania miejsc prowadzenia prac podwodnych na polskich wodach morskich i śródlądowych.

2. Wymogów systemu zarządzania systemem bhp przy pracach podwodnych.

3. Rodzajów, budowy i zasad działania sprzętu nurkowego i wyposażenia bazy prac podwodnych oraz procedur pracy z typowymi narzędziami do prac podwodnych.

4. Obsługi sprzętu nurkowego i wyposażenia bazy do prac podwodnych.

5. Tworzenia i stosowania procedur prac podwodnych oraz przepisów bhp przy wykonywaniu prac podwodnych na małych głębokościach.

6. Budowy i zasad użycia narzędzi i urządzeń zabezpieczających prace podwodne, z wyłączeniem narzędzi do prowadzenia szczególnie niebezpiecznych prac podwodnych.

7. Sposobów przeliczania jednostek fizycznych.

8. Tabel i procedur kompresji i dekompresji oraz zasad ustalania i doboru dekompresji dla małych i średnich głębokości.

9. Zasad postępowania po wystąpieniu wypadku lub zagrożenia bezpieczeństwa nurków i ekipy prac podwodnych.

10. Zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym z wykorzystaniem komory dekompresyjnej.

II. Kierownik prac podwodnych III klasy powinien wykazać się umiejętnościami z zakresu.

1. Przygotowania bazy prac podwodnych i stanowiska kierowania pracami podwodnymi.

2. Bezpiecznego kierowania ekipą nurków przy wykonywaniu prac podwodnych na małych głębokościach.

3. Opracowania i wdrożenia planu i procedur prowadzenia prac podwodnych.

4. Dokumentowania nurkowania oraz uzupełniania dokumentacji osobistej nurków.

5. Kontrolowania stanu technicznego sprzętu oraz urządzeń bazy prac podwodnych, zgodnie z przepisami prawa.

6. Dobierania zestawu niezbędnego wyposażenia bazy prac podwodnych na małych głębokościach.

7. Kierowania pracami podwodnymi wykonywanymi w sprzęcie autonomicznym.

8. Kierowania pracami podwodnymi wykonywanymi w sprzęcie przewodowym.

9. Sprężenia nurka w komorze dekompresyjnej do głębokości 20 m.

10. Kierowania procedurami udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku nagłych chorób i wypadków.

11. Obliczeń dotyczących planowania prac podwodnych.

12. Zabezpieczenia logistycznego prac podwodnych.

W ramowym programie szkolenia dla kierownika prac podwodnych II klasy, odnośnik pod tabelą otrzymuje brzmienie:

*) W czasie trwania szkolenia kierownik prac podwodnych II klasy powinien co najmniej przez 30 godzin kierować pracami podwodnymi oraz wykonać następujące zadania zaliczeniowe:

1. Kierowanie symulowaną akcją ratowniczą z wydobyciem nieprzytomnego nurka z głębokości nie mniejszej niż 30 m, z wykorzystaniem opuszczanej platformy i komory dekompresyjnej.

2. Kierowanie nurkowaniem z wykorzystaniem techniki dekompresji powierzchniowej, z czasem pobytu w komorze dekompresyjnej nie krótszym niż 30 minut.

3. Kierowanie operacją cięcia lub spawania metali pod powierzchnią wody.

W ramowym programie szkolenia dla kierownika prac podwodnych I klasy odnośnik pod tabelą otrzymuje brzmienie:

*) W czasie trwania szkolenia kierownik prac podwodnych I klasy powinien kierować co najmniej 3 cyklami głębinowych prac podwodnych i 1 cyklem długotrwałych prac podwodnych, trwającym co najmniej 30 godzin oraz wykonać następujące zadania zaliczeniowe:

1. Kierowanie symulowaną akcją ratowniczą z wydobyciem nieprzytomnego nurka z głębokości nie mniejszej niż 50 m, z wykorzystaniem dzwonu nurkowego i komory hiperbarycznej.

2. Kierowanie pracami wykonywanymi z dzwonu nurkowego na głębokości nie mniejszej niż 50 m.

3. Kierowanie symulowaną akcją ratowniczą w komorze hiperbarycznej, w szczególności w przypadku pożaru, utraty szczelności, zanieczyszczenia atmosfery, nurków pozostających w warunkach podwyższonego ciśnienia w komorze hiperbarycznej w trakcie długotrwałych prac podwodnych.

Ważne
Do szkoleń rozpoczętych przed 20.10.2015 r. należy stosować przepisy dotychczasowe. 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności