Skutki wyłączenia wkładu z opodatkowania przy przekształceniu spółki kapitałowej w osobową

„F.” sp.o.o. złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych. Jak wskazano, planowane jest podwyższenie kapitału zakładowego wnioskodawczyni oraz objęcie nowo utworzonych udziałów przez wspólnika, w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów/akcji spółki kapitałowej prawa polskiego, dających bezwzględną większość głosów w tej spółce. Cała wartość wkładu niepieniężnego zostanie alokowana na kapitał zakładowy wnioskodawczyni. W ramach dalszych działań restrukturyzacyjnych planowane jest, że w przyszłości „F.” sp. z o.o. zostanie przekształcona w spółkę jawną albo komandytową, w trybie art. 551 i n. KSH. Z chwilą przekształcenia, cały majątek wnioskodawczyni z mocy prawa stanie się majątkiem spółki osobowej, przekształcenie nie będzie się wiązało z wniesieniem do spółki osobowej dodatkowych wkładów. Majątek wnioskodawczyni odpowiadający jej kapitałom własnym, stanowić będzie wkład do spółki osobowej.

W związku z powyższym zadano pytania:

1. Czy jeżeli na moment przekształcenia w spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wnioskodawczyni będzie niższa od wartości kapitału zakładowego wnioskodawczyni lub równa wartości kapitału zakładowego wnioskodawczyni nie dojdzie do zmiany umowy spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 PCCU, a tym samym planowane przekształcenie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?;

2. Czy jeżeli na moment przekształcenia PCCU w spółkę osobową wartość kapitałów własnych (aktywów netto) wnioskodawczyni będzie wyższa od wartości kapitału zakładowego wnioskodawczyni, wnioskodawczyni powinna przyjąć za podstawę opodatkowania wartość wynikających z bilansu kapitałów własnych (sumę aktywów netto) wnioskodawczyni pomniejszoną o wartość kapitału zakładowego wnioskodawczyni?”.

Organ interpretacyjny podkreślił, że dla ustalenia, czy zmiana umowy spółki, polegająca na przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezbędna jest ocena, czy w wyniku tej zmiany doszło do zwiększenia majątku spółki osobowej i co w efekcie stanowi jej majątek. Podstawą opodatkowania będzie zatem suma wszystkich wkładów do spółki osobowej – zarówno tworzących kapitał zakładowy, jak i pozostałych. W sytuacji, gdy majątek spółki przekształconej będzie wyższy niż kapitał zakładowy sp. z o.o., dojdzie – w rozumieniu uregulowań PCCU – do zwiększenia majątku spółki osobowej w konsekwencji uwzględnienia we wkładach spółki przekształconej majątku niebędącego odzwierciedleniem kapitału zakładowego spółki przekształconej – gdyż łączny majątek spółki osobowej będzie większy niż kapitał zakładowy przekształconej. Tym samym dojdzie do zwiększenia majątku spółki w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, a tym samym czynność ta podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jednocześnie Minister Finansów podkreślił, że fakt, iż w wyniku przekształcenia majątek spółki osobowej będzie: równy kapitałowi zakładowemu spółki z o.o. albo niższy od kapitału zakładowego spółki z o.o. również nie przesądza o braku opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Opodatkowaniu powyższym podatkiem podlega bowiem różnica pomiędzy wartością majątku wniesionego do spółki jawnej lub komandytowej a wysokością opodatkowanego uprzednio kapitału zakładowego spółki z o.o. Zgodnie z art. 9 pkt 11 lit. a) PCCU – zwolnieniem z opodatkowania tym podatkiem może być objęta tylko ta część wkładu, która odpowiada opodatkowanemu wcześniej kapitałowi zakładowemu w spółce kapitałowej.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, Minister Finansów stwierdził brak podstaw do zmiany interpretacji indywidualnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podzielił stanowisko organu.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone orzeczenie wskazując, że art. 9 pkt 11 lit. a) PCCU wprowadzono po to, aby zapobiegać podwójnemu opodatkowaniu. Zatem kapitał zakładowy spółki kapitałowej nie może zostać ponownie opodatkowany przy przekształceniu, nawet w sytuacji, gdy znajduje się w nim wartość wkładu, która była wcześniej wyłączona z opodatkowania. Wykładnia językowa art. 9 pkt 11 lit. a) PCCU in fine prowadzi do wniosku, że zwrot „od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany” dotyczy nie tylko podatku od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż RP, ale również podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem, skoro w związku z planowanym przekształceniem skarżącej w spółkę osobową, będzie miał zastosowanie art. 9 pkt 11 lit. a) PCCU, to nie powstanie po jej stronie obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie wniesionych do spółki kapitałowej wkładów, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych albo, od której, zgodnie z prawem państwa członkowskiego, podatek nie był naliczany
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności