Rusza nowy rejestr wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę

Wejście w życie nowego rozporządzenia związane jest z ostatnią nowelizacją przepisów prawa budowlanego, wprowadzającą w życie zmiany mające na celu ułatwienie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego m.in. przez poszerzenie katalogu obiektów budowlanych, których budowa wymagać będzie zgłoszenia, a nie pozwolenia na budowę. Katalog ten został poszerzony o:

1) wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,

2) wolno stojące parterowe budynki sieci transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2,

3) sieci: elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, telekomunikacyjne.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia transparentności przebiegu procesu budowlanego, ustawodawca postanowił utworzyć nowy rejestr, który zawiera dane dotyczące powyższych inwestycji. W efekcie, na podstawie art. 82b ust. 8 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 306, dalej: PrBud), zostało wydane rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 23.2.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestrów zgłoszeń dotyczących budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a PrBud, które weszło w życie 18.3.2016 r.

Obowiązek prowadzenia nowego rejestru spoczywa na organach administracji architektoniczno-budowlanej, choć należy mieć na uwadze, że nowe rozporządzenie w znacznej mierze powiela rozwiązania przewidziane w przepisach dotychczas obowiązujących.

Nowe rozporządzenie zakłada, że wprowadzanie danych w rejestrze elektronicznym będzie wymagało identyfikacji oraz uwierzytelnienia osoby wprowadzającej dane. Organ wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr w formie elektronicznej będzie przydzielał osobie uprawnionej do wprowadzania danych do rejestru unikalny identyfikator, hasło użytkownika oraz certyfikat potwierdzający tożsamość osoby wprowadzającej dane. Do identyfikacji konieczne będzie wprowadzenie unikalnego identyfikatora oraz hasła użytkownika. Natomiast uwierzytelnianie będzie następowało przy wykorzystaniu certyfikatu potwierdzającego tożsamość osoby wprowadzającej dane, wystawionego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Rejestry muszą być prowadzone w sposób uniemożliwiający zmianę wprowadzonych danych oraz ich utratę. Do korekty błędów będą upoważnieni wyznaczeni pracownicy organu wyższego stopnia nad organem prowadzącym rejestr (a więc będą to pracownicy urzędu wojewódzkiego względem rejestrów prowadzonych przez starostów oraz pracownicy GUNB względem rejestrów prowadzonych przez wojewodów).

Rejestry powinny być prowadzone w sposób umożliwiający odróżnienie danych skorygowanych od wprowadzonych po raz pierwszy, wraz z podaniem daty korekty błędu oraz danych osoby dokonującej korekty. Dodatkowo, sposób prowadzenia rejestrów ma umożliwiać publikowanie danych na stronie BIP urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności