Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach – zasady wypełniania

Zamawiający – tabela I

Do pól dotyczących informacji ogólnych należą także pola „Nr referencyjny nadany przez UZP” oraz „Data”. Zamawiający nie powinien wypełniać tych pól, ponieważ są one uzupełniane automatycznie przez system UZP w momencie wysłania formularza drogą elektroniczną do bazy UZP. Pojawienie się numeru referencyjnego w dokumencie sprawozdania jest potwierdzeniem, że sprawozdanie w wersji elektronicznej wpłynęło do UZP. Ponadto do pól tych należy pole „w roku”, w którym należy wpisać rok, za który jest sporządzane sprawozdanie (np. w roku 2013).

I.1) Nazwa, adres i osoby upoważnione do kontaktów

W tej części sprawozdania zamawiający powinien podać swoje dane teleadresowe, zawierające:

 • jego nazwę, uwzględniającą formę organizacyjno-prawną, w jakiej funkcjonuje (wskazane jest podanie nazwy, którą zamawiający podaje w ogłoszeniach o zamówieniu),
 • adres pocztowy (miejscowość, kod pocztowy, województwo),
 • REGON,
 • NIP (numer identyfikacji podatkowej), poprzez podanie cyfr oraz myślników , np. 125-56-90-780,
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów,
 • numer telefonu (możliwe jest wpisanie dowolnej kombinacji numeru, w tym adnotacji o numerze wewnętrznym, np. dla numerów stacjonarnych: 0, numer kierunkowy, 458 77 77, a dla numerów komórkowych: 0 607 890 567),
 • adres e-mail (można wpisać dużymi numerami, jeżeli tylko serwer zamawiającego to akceptuje).
Ważne
System uniemożliwia edytowanie pól dotyczących nazwy i adresu zamawiającego, ponieważ dane do tych pól system „ściąga” z kartoteki zamawiającego założonej przy nadawaniu loginu/hasła do przesyłania ogłoszeń do BZP. Nie ma więc możliwości zmiany tych danych w formularzu sprawozdania rocznego.

I.2) Rodzaj zamawiającego

Oznaczenie kategorii zamawiających sporządzających roczne sprawozdania jest dostosowane do katalogu zamawiających wymienionych w art. 3 Pzp, który określa zakres podmiotowy zamawiających zobowiązanych do stosowania Pzp.

Zamawiający zaznacza w tabeli tylko jedno pole określające rodzaj zamawiającego.

Objaśnienia do poszczególnych rodzajów zamawiających

Jednostka sektora finansów publicznych:


Administracja rządowa centralna – to pole zaznacza zamawiający wymieniony w art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp, zaliczany do jednostek sektora finansów publicznych o charakterze centralnym, tj.: ministerstwo, urząd centralny.

Administracja rządowa terenowa – to pole zaznacza m.in. wojewoda podlaski, wojewoda świętokrzyski.

Administracja samorządowa – to pole zaznacza m.in.: starostwo powiatowe, urząd miejski, zakład gospodarki mieszkaniowej.

Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał – to pole zaznacza m.in.: Najwyższa Izba Kontroli, Trybunał Konstytucyjny.

Uczelnia publiczna – to pole zaznacza np.: Uniwersytet Warszawski, państwowa wyższa szkoła zawodowa, Politechnika Warszawska, wyższa szkoła pedagogiczna.

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego – to pole zaznacza np.: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia.

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – to pole zaznacza np.: samodzielny publiczny szpital powiatowy, Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji, wojewódzki szpital specjalistyczny.

Inny – to pole zaznacza zamawiający, który nie może w sposób jednoznaczny zakwalifikować się do jednej z powyższych grup, wskazując jednocześnie swój status prawny (np. Agencja Rynku Rolnego, Teatr Powszechny w Warszawie, Muzeum Narodowe).

Inna niż jednostka sektora finansów publicznych, państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – to pole zaznacza m.in.: Lasy Państwowe, państwowa straż pożarna.

Podmiot prawa publicznego – to pole zaznacza zamawiający spełniający przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp (np.: Narodowy Bank Polski, Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA, miejskie wodociągi i kanalizacja sp. z o.o., wiele innych spółek państwowych i komunalnych).

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej – to pole zaznacza zamawiający udzielający zamówień w celu wykonywania działalności polegającej na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją gazu lub ciepła, lub dostarczaniem gazu albo ciepła do takich sieci, lub kierowania takimi sieciami (np. Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Elektrociepłownie Wybrzeże, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej).

Sektor elektroenergetyczny – to pole zaznacza zamawiający udzielający zamówień w celu wykonywania działalności polegającej na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, lub dostarczaniem energii elektrycznej do takich sieci, lub kierowania takimi sieciami (np. Elektrownia „Kozienice”).

Poszukiwanie i wydobycie gazu i ropy naftowej – to pole zaznacza zamawiający udzielający zamówień w celu wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych (np. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo).

Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych – to pole zaznacza zamawiający udzielający zamówień w celu wykonywania działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych (np. Katowicki Holding Węglowy, Kompania Węglowa SA, kopalnia węgla brunatnego, kopalnia węgla kamiennego).

Sektor wodny – to pole zaznacza zamawiający udzielający zamówień w celu wykonywania działalności polegającej na tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją lub dystrybucją wody pitnej lub dostarczaniu wody pitnej do takich sieci, lub kierowaniu takimi sieciami (np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie).

Usługi pocztowe – to pole zaznacza zamawiający udzielający zamówień w celu wykonywania działalności polegającej na świadczeniu usług pocztowych (np. p.p.u.p. Poczta Polska).

Usługi kolejowe – to pole zaznacza zamawiający udzielający zamówień w celu wykonywania działalności polegającej na obsłudze sieci świadczących publiczne usługi w zakresie transportu kolejowego innego niż miejski (np. PKP Polskie Linie Kolejowe SA).

Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
– to pole zaznacza zamawiający udzielający zamówień w celu wykonywania działalności polegającej na obsłudze sieci świadczących publiczne usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, transportu tramwajowego, autobusowego, trolejbusowego, koleją linową lub przy użyciu systemów automatycznych (np. Metro Warszawskie, Warszawska Szybka Kolej Miejska, Warszawska Kolej Dojazdowa, miejskie przedsiębiorstwo komunikacyjne).

Działalność dotycząca portów wodnych – to pole zaznacza zamawiający udzielający zamówienia w celu wykonywania działalności polegającej na zarządzaniu portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępnianiu przewoźnikom morskim i śródlądowym (np. zarząd portu morskiego).

Działalność dotycząca portów lotniczych
– to pole zaznacza zamawiający udzielający zamówienia w celu wykonywania działalności polegającej na zarządzaniu lotniskami oraz ich udostępnianiu przewoźnikom powietrznym (np. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”).

Zamówienia udzielone z wyłączeniem Pzp – tabela II

Ważne
W poz. 1 zamawiający ma obowiązek podać łączną wartość zamówień, w stosunku do których obowiązek stosowania Pzp został wyłączony na podstawie art. 4 pkt 8 Pzp. Zamawiający mogą ustalić te informacje najczęściej na podstawie odpowiednich wykazów lub rejestrów wydatków finansowanych ze środków publicznych dokumentowanych na podstawie odrębnych przepisów.

W tabeli w pozostałych pozycjach zamawiający podaje wyłącznie informacje o liczbie i łącznej wartości zamówień w stosunku do których obowiązek stosowania Pzp został wyłączony na podstawie:

 • art. 4 pkt 1 – zamówienia udzielone na podstawie szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w Pzp, zamówienia udzielone na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczypospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż Pzp procedury udzielania zamówień, a także zamówienia udzielone na podstawie umowy międzynarodowej zawartej miedzy Rzeczpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż Pzp procedury udzielania zamówień,
 • art. 4 pkt 2 – zamówienia NBP, o których mowa w tym przepisie,
 • art. 4 pkt 3 – np. zamówienia, których przedmiotem są usługi arbitrażowe lub pojednawcze, usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych z lit. e,
 • art. 4 pkt 6 – zamówienia na usługi udzielone innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 pkt 1– 3a Pzp, któremu przyznano w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej , wyłączne prawo do świadczenia tych usług,
 • art. 4 pkt 7 – przyznawanie dotacji ze środków publicznych na podstawie przepisów ustawowych,
 • art. 4 pkt 10 – zamówienia, których głównym celem jest pozwolenie zamawiającym na oddanie do dyspozycji publicznej sieci telekomunikacyjnej lub eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej,
 • art. 4 pkt 11 – nabywanie dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego lub od wykonawców wybranych przez centralnego zamawiającego,
 • art. 4 pkt 12 – koncesje na roboty budowlane lub usługi,
 • art. 4 pkt 13 – zamówienia udzielone instytucji gospodarki budżetowej (…),
 • art. 136 – art. 138.

Do liczby i wartości zamówień udzielanych na podstawie ww. wyłączeń zamawiający nie wlicza zamówień, których wartość nie przekracza kwoty określonej w art. 4 pkt 8 Pzp. Łączna wartość zamówień powinna być podana bez podatku od towarów i usług w PLN. Należy podać całkowitą wartość umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie, także gdy umowy nie zostały jeszcze w całości wykonane i zamawiający nie wydatkował w całości kwot, na jakie zostały zawarte umowy. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony, za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia.

Zamówienia sektorowe (…) – tabela III

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych, tj. w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności wymienionych w art. 132, stosują przepisy Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest równa kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub większa od tych kwot.


Kwoty te od 1.1.2014 r. wynoszą w przypadku:

 • zamówień sektorowych na dostawy lub usługi – 414 000 euro,
 • zamówień sektorowych na roboty budowlane – 5 186 000 euro.

W odniesieniu do obowiązków związanych ze sporządzaniem rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach sektorowych istnieje w Pzp regulacja szczególna (art. 133 ust. 2). Przepis ten nakłada na zamawiającego sektorowego obowiązek uwzględniania w sprawozdaniu rocznym także zamówień o wartości mniejszej niż wyżej wymienione progi kwotowe. Oznacza to, że sprawozdanie (tabela III) ma dotyczyć także zamówień, których zamawiający udziela bez stosowania Pzp, a więc o wartości większej niż 14 000 euro.

Jeżeli zatem zamawiający sektorowy udzielał zamówień o wartości od 14 000 euro do wartości mniejszej niż wyżej wymienione progi unijne, powinien wypełnić tabelę III sprawozdania, podając tylko wartość udzielonych w tym przedziale kwotowym zamówień bez podatku od towarów i usług, z uwzględnieniem podziału na roboty budowlane, dostawy oraz usługi. Wartość udzielonych zamówień oznacza wartość zawartych umów.

Jeżeli natomiast wartość udzielonych zamówień była równa wyżej wymienionym progom kwotowym lub od nich większa, zamawiający sektorowy wypełnia Tabelę V sprawozdania (patrz odpowiednio: wyjaśnienia do tabeli V).

Zamówienia publiczne od progu art. 4 pkt 8 Pzp do progów unijnych – tabela IV

Tabela IV dotyczy zamówień wymienionych w par. 1 pkt 3 lit. a i c rozporządzenia w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu (…) tj. zamówień klasycznych oraz zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, o wartości przekraczającej kwotę określoną w art. 4 pkt 8 Pzp i mniejszej od progów unijnych.

Liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej

Liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia albo zawarciem umowy ramowej zamawiający podaje w wierszu dotyczącym danego trybu, w jakim udzielał zamówień albo który stosował w celu zawarcia umowy ramowej, oraz w kolumnie odpowiadającej rodzajowi udzielonego zamówienia (dostawy, usługi lub roboty budowlane).

W pozycji dotyczącej przetargu nieograniczonego zamawiający nie powinien uwzględniać zamówień udzielonych z wykorzystaniem dynamicznego systemu zakupów. Do tego służy odrębna pozycja.

Zamawiający podaje liczbę postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia. Zamawiający nie podaje liczby umów w sprawie zamówienia publicznego ani też nie wykazuje odrębnie liczby umów zawartych wskutek przeprowadzenia jednego postępowania z możliwością składania ofert częściowych.

Przykład
Zamawiający – Politechnika Warszawska – przeprowadził w 2013 r. 5 postępowań w trybie przetargu nieograniczonego, których przedmiotem były dostawy, z tym że zawarł 10 umów. W 3 postępowaniach zamawiający dopuścił bowiem możliwość składania ofert częściowych. W konsekwencji zawarł w tych 3 postępowaniach 8 umów w sprawie zamówienia publicznego. Wartość zamówień była mniejsza niż 200 000 euro. W sprawozdaniu rocznym uwzględnia te postępowania, wypełniając tabelę IV. W kolumnie „Dostawy – liczba postępowań zakończonych udzieleniem zamówienia”, w wierszu odnoszącym się do przetargu nieograniczonego wpisuje liczbę 5.

Informacja dotycząca liczby postępowań powinna odnosić się tylko do tych postępowań, w których wartość zamówienia przy wszczęciu postępowania była większa niż 14 000 euro. Postępowań, w których wartość zamówienia oszacowano na kwotę nieprzekraczającą 14 000 euro, w związku z czym nie były one prowadzone na podstawie Pzp, zamawiający nie powinien uwzględniać w tej tabeli, nawet jeżeli cena netto w zawartej umowie w konsekwencji przekroczyła 14 000 euro i wyniosła np. 15 000 euro.

Przykład
Przed wszczęciem postępowania zamawiający – gmina L., dokonał ustalenia wartości zamówienia na kwotę 195 000 euro. W wyniku przeprowadzonego postępowania, zgodnie z procedurą i przepisami właściwymi dla postępowań o wartości zamówienia pomiędzy kwotą określoną w art. 4 pkt 8 Pzp a progiem unijnym, zawarł z wykonawcą umowę na kwotę netto 203 000 euro. Pomimo że wartość umowy bez podatku VAT wyniosła ponad 200 000 euro, zamawiający uwzględnia to zamówienie w tabeli IV sprawozdania, odnoszącej się do zamówień o wartości mniejszej niż progi określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, a zatem w odniesieniu do gminy o wartości mniejszej niż 200 000 euro.

Wartość umów bez podatku od towarów i usług

Zamawiający ma obowiązek podać w polu Wartość umów bez podatku od towarów i usług całkowitą wartość umów zawartych w roku, którego dotyczy sprawozdanie, również w przypadku gdy umowy nie zostały jeszcze w całości wykonane i zamawiający nie wydatkował całych kwot, na jakie zostały zawarte umowy. W przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy zamawiający powinien przyjąć – zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 1 Pzp – wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia.

Jeżeli umowy zostały zawarte na okres dłuższy niż rok, zamawiający uwzględnia całą wartość umowy w sprawozdaniu za rok, w którym zawarto umowę.

W przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać wartość umowy ramowej, czyli łączną wartość zamówień, których zamawiający zamierzał udzielić w okresie trwania umowy ramowej (art. 32 ust. 7 Pzp). Zamawiający nie powinien jednak uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej.

Ceny jednostkowe

W przypadku wskazania w zawartej umowie w sprawie zamówienia publicznego jedynie cen jednostkowych (bez podania wartości całkowitej umowy) za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewidywanej ilości lub zakresu zamówienia (np. w przypadku usług – roboczogodziny) oraz ceny jednostkowej określonej w umowie.

Jako odrębne zamówienia, które należy uwzględnić w sprawozdaniu, zamawiający powinien potraktować zamówienia dodatkowe i uzupełniające, są one bowiem, zgodnie z art. 67 ust. 1 Pzp, realizowane odrębnie i na podstawie odrębnej umowy.

Zamówienia, w których dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby określenia wartości umów należy zsumować ceny netto określone w zawartych umowach.

Wartość umów w każdej tabeli, w której wymagane jest jej podanie, należy wpisać poprzez podanie ceny netto, jaka została ustalona w umowie.

Zamawiający nie powinien podawać ceny wyrażonej w tysiącach PLN (złotych polskich) po zaokrągleniu do pełnego złotego (bez groszy). Zamawiający powinien wpisać ceny z dokładnością do jednego grosza.

Do wpisywania wartości kwot udzielonych zamówień przeznaczone są 2 pola:

 • pole do wpisania kwoty w złotych, z tym że nie należy wpisywać kropek lub spacji oddzielających tysiące,
 • pole do wpisania kwot groszy.
Przykład
Zamawiający zawarł umowy w sprawie zamówienia publicznego o łącznej wartości większej niż kwota określona w art. 4 pkt 8 Pzp. Powinien wypełnić tabelę IV sprawozdania rocznego, ponieważ wartość zamówienia mieści się w przedziale pomiędzy kwotą z art. 4 pkt 8 Pzp a progami unijnymi (określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp).

Waluty obce

Jeżeli zamawiający wyraził ceny w zawartych umowach w walutach obcych (np. w dolarach amerykańskich), na potrzeby sprawozdania powinien przeliczyć je na złote polskie. W sprawozdaniu wymaga się, aby wartość umów była podana w złotówkach.

Za podstawę przeliczenia zamawiający powinien przyjąć średni kurs danej waluty obcej określony przez Narodowy Bank Polski w dniu, w którym została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

Zamówienia o wartości równej progom unijnym lub większej – tabela V

Tabela V jest „uniwersalna”, ponieważ jest wykorzystywana do trzech rodzajów zamówień tj. zamówień klasycznych, zamówień sektorowych lub zamówień w dziedzinach obronności lub bezpieczeństwa, których wartość jest równa progom unijnym lub większa. Wypełnia się ją oddzielnie w odniesieniu do każdego rodzaju zamówienia, zaznaczając odpowiednie pole.

Publikacja ogłoszenia

W odniesieniu do zamówień o wartości równej kwotom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp lub większej niż te kwoty zamawiający ma obowiązek przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej m.in. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

W związku z tym zamawiający podaje w tej części w odniesieniu do każdego zamówienia o tej wartości numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia i rok jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (np. 13458-2013). Powinien posiadać takie dane w swojej dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań, ponieważ zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 Pzp jest zobowiązany udokumentować publikację ogłoszenia, w szczególności przechowywać dowód tej publikacji.

Przedmiot zamówienia

Zamawiający powinien wskazać przedmiot zamówienia za pomocą kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV). Wypełnienie rubryki powinno polegać na przeniesieniu kodów CPV podanych przez zamawiającego w treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w odniesieniu do poszczególnych zamówień, np. kod CPV: 66000000-00 – usługi finansowe i ubezpieczeniowe). Formularz sprawozdania pozwala na wpisanie przy określaniu przedmiotu zamówienia maksymalnie do 5 kodów CPV, podobnie jak ma to miejsce w formularzu ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Przykład
Przedmiot zamówienia:
64.20.00.00,
72.31.00.00,
64.22.70.00,
64.21.00.00,
64.21.61.10

Kategoria usług

Zamawiający powinien wybrać jedną, właściwą dla przedmiotu zamówienia, kategorię usług, która jest określona w załączniku do CPV. Są to kategorie oznaczone numerami 1–27 odpowiednio dla danego rodzaju zamawiającego. Są one zbieżne z kategoriami określonymi w załącznikach II A i II B do dyrektywy 2004/18/WE, załącznikach XVIIA i XVIIB dyrektywy 2004/17/WE lub załączniku I i II dyrektywy 2009/81/WE. Zamawiający nie powinien mieć zatem trudności z zakwalifikowaniem danej usługi do odpowiedniej kategorii. Jeżeli nawet sam opis kategorii nie będzie jednoznaczny, to przy każdej z nich wymienione są w rubryce obok kody CPV, określające usługi przynależne do danej kategorii.

Tryb udzielenia zamówienia albo zawarcia umowy ramowej

W przypadku zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej nie każdy zamawiający może udzielać zamówień we wszystkich trybach przewidzianych w Pzp. Zamawiający klasyczny może wybrać tylko jeden z następujących trybów udzielenia zamówienia:

 • przetarg nieograniczony,
 • przetarg ograniczony,
 • negocjacje z ogłoszeniem,
 • dialog konkurencyjny,
 • negocjacje bez ogłoszenia,
 • zamówienie z wolnej ręki.

Zawarcie umowy ramowej może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania z odpowiednim zastosowaniem trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego lub negocjacji z ogłoszeniem.

Zamawiający sektorowy może zawsze udzielić zamówienia sektorowego w jednym z następujących trybów:

 • przetargu nieograniczonego,
 • przetargu ograniczonego,
 • negocjacji z ogłoszeniem (bez względu na to, czy spełnione są przesłanki wymienione w art. 55 Pzp).

Ponadto możliwe jest udzielenie zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia i w trybie z wolnej ręki, jeżeli spełnione są okoliczności wymienione w art. 134 ust. 5 i 6 Pzp.

Umowę ramową zamawiający sektorowy może zawrzeć po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie:

 • przetargu nieograniczonego,
 • przetargu ograniczonego,
 • negocjacji z ogłoszeniem (art. 134 ust. 2 Pzp).

Zamawiający sektorowy samodzielnie wybiera tryb, który zastosuje w celu zawarcia umowy ramowej. W przypadku negocjacji z ogłoszeniem nie jest związany przesłankami wymienionymi w art. 55 Pzp.

Zamawiający może udzielić zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w trybie przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem. Ponadto może zastosować tryb dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki w okolicznościach wymienionych enumeratywnie w Pzp. Udzielając zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania z zastosowaniem odpowiednio przepisów dotyczących przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem albo dialogu konkurencyjnego.

Interaktywny formularz znajdujący się na stronie internetowej UZP pozwala, przy wypełnianiu tego pola, na wybór tylko ww. trybów. Zamawiający nie ma możliwości wypełnienia tego pola przez wpisanie np. numeru przepisu z Pzp odpowiadającego trybowi udzielenia zamówienia.

Wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego jest samodzielną decyzją zamawiającego, podejmowaną na podstawie znajomości stanu faktycznego sprawy oraz wskazanych w Pzp przesłanek umożliwiających jego zastosowanie.

Uzasadnienie zastosowania trybu negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia lub trybu zamówienia z wolnej ręki
Zamieszczenie w sprawozdaniu informacji o tym, że zamówienie o wartości od progów unijnych zostało udzielone w procedurze negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki, wymaga wskazania uzasadnienia wyboru przedmiotowej procedury.

Zamawiający powinien podać uzasadnienie identyczne z tym, jakie wskazał w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, używając terminologii przyjętej w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia. Zamawiający, podając uzasadnienie, powinien wybrać opis przesłanki, która stanowiła podstawę do udzielenia przez niego zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia lub trybie zamówienia z wolnej ręki.

Kraj wykonawcy

Niezbędnym elementem, jaki należy zamieścić w sprawozdaniu, jest również określenie kraju pochodzenia wybranego wykonawcy lub wykonawców. Zamawiający powinien dokonać takiego określenia za pomocą dwuliterowego kodu. Zamawiający ma do wyboru kilkanaście kodów określających kraj pochodzenia wykonawcy, które powinien wykorzystać przy wypełnianiu sprawozdania rocznego. Najważniejsze z nich przedstawia tabela 3.

W formularzu sprawozdania zamawiający może podać więcej niż jeden kraj pochodzenia wybranych wykonawców. W takiej sytuacji podaje kolejno wszystkie kraje pochodzenia wykonawców wybranych w danym postępowaniu.

Tabela 3. Kody dwuliterowe oznaczające kraj pochodzenia wykonawcy.

Kod dwuliterowyKraj pochodzenia
12
ESHiszpania
CSCzechy
DADania
DENiemcy
ETEstonia
ELGrecja
ENAnglia
FRFrancja
ITWłochy
LVŁotwa
LTLitwa
HUWęgry
MTMalta
NLHolandia
PLPolska
PTPortugalia
SKSłowacja
SLSłowenia
FIFinlandia
SVSzwecja

Sposób wykonania zamówień (…) – tabela VI

Tabela VI sprawozdania o udzielonych zamówieniach dotyczy zamówień o stosunkowo dużej wartości zamówienia, udzielanych w tzw. procedurze zaostrzonej. Są to zamówienia o wartości równej:

 • 20 000 000 euro – dla robót budowlanych,
 • 10 000 000 euro – dla dostaw lub usług,

lub większej od tych kwot.

Ta część formularza powinna być wykorzystana tyle razy, ile jest to konieczne.

Ogłoszenie

W przypadku zamówień o wartości równej progom unijnym lub większej zamawiający ma obowiązek przekazać Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej m.in. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Obowiązek ten obejmuje więc także zamówienia o wskazanej wyżej wartości 20 000 000 euro i 10 000 000 euro. W związku z tym zamawiający podaje w tej części sprawozdania w odniesieniu do każdego zamówienia o tej wartości numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia (numery ogłoszeń). Jeżeli zamawiający posiada numer ogłoszenia w pełnej postaci (np. 2013/S 12-056788), do sprawozdania należy wpisać ten numer w następujący sposób: 56788-2013. Zamawiający powinien posiadać takie dane w swojej dokumentacji prowadzonych postępowań, ponieważ zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 Pzp jest obowiązany udokumentować publikację ogłoszenia, w szczególności przechowywać dowód tej publikacji.

Rodzaj zamówienia

Zamawiający wpisuje w polu dotyczącym rodzaju zamówienia odpowiednio: dostawy, usługi albo roboty budowlane.

Zamówienie dodatkowe

Zamawiający klasyczny lub zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa ma możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp (zob. także art. 131h ust. 6 pkt 1 Pzp). Jeżeli zamawiający skorzystał z takiej możliwości, to powinien zamieścić o tym informację w sprawozdaniu rocznym, zaznaczając to w polu tak.

W tym polu zamawiający ma obowiązek poinformować, czy udzielił zamówień dodatkowych. Zaznacza to odpowiednio w polu tak albo w polu nie. Zamawiający sektorowy może udzielić zamówienia dodatkowego na podstawie art. 134 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp, jeżeli zachodzą następujące okoliczności:

 • udziela go temu samemu wykonawcy,
 • przedmiotem zamówienia podstawowego są usługi lub roboty budowlane,
 • zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem podstawowym,
 • wartość zamówienia dodatkowego lub zamówień dodatkowych nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia (wartości umowy, a więc wraz z podatkiem VAT),
 • wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,
 • wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia , jeżeli:
 • z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
 • wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zmiana umowy

Zamawiający powinien zamieścić – w odniesieniu do każdego zamówienia o ww. wartości – informację o tym, czy dokonywał zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 Pzp. Zgodnie z tym przepisem, zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Na podstawie art. 144 ust. 1 nie można dokonać np. rozszerzenia przedmiotu zamówienia oraz zmiany stron umowy, w takim przypadku mamy bowiem do czynienia z nowym zamówieniem, które powinno zostać udzielone w jednym z trybów określonych w Pzp.

Realizacja zamówienia (…)

Informacja o tym, czy zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy (wpisanie „tak” albo „nie”) stanowi nowy element sprawozdania rocznego.

Podwykonawcy (…)

Informacje dotyczące zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 20 000 000 euro (dla robót budowlanych) albo 10 000 000 euro (dla dostaw lub usług), z zakresu angażowania podwykonawców określone w tabeli VI załącznika (kolumna 8) do rozporządzenia, należy zawrzeć w sprawozdaniu rocznym dotyczącym zamówień udzielonych w 2014 r. Nie zamieszcza się zatem tych informacji w sprawozdaniu za 2013 r.

W przypadku, gdy do wykonania zamówienia byli angażowani podwykonawcy zamawiający będzie miał obowiązek podać liczbę podwykonawców, a także czy zapłacił wynagrodzenie bezpośrednio podwykonawcy i w jakiej wysokości.
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności