Projekty zmian aktów prawnych

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców

Skończyły się prace nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Proponowane zmiany obejmują modyfikacje przepisów prawa pracy w odniesieniu do małych przedsiębiorców. Przewidują w szczególności:

1) podwyższenie liczby pracowników, której zatrudnianie przesądza o obowiązku wydania regulaminu pracy i wynagradzania do 50 pracowników; w przypadku zatrudniania nie mniej niż 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników obowiązek wydania regulaminów powstawałby wyłącznie w przypadku złożenia wniosku w tej sprawie przez zakładową organizację związkową;

2) zmiany w zakresie obowiązku wystawiania świadectwa pracy;

3) wydłużenie dotychczasowego siedmiodniowego terminu do 21 dni na odwołanie się od dokumentu rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia.

Ustawa została uchwalona przez Sejm 16.12.2016 r. Oczekuje na podpis Prezydenta.

Zakaz handlu w niedziele

Handel w niedziele w placówkach handlowych ma być zakazany, tak samo jak wykonywanie innych czynności sprzedażowych w placówkach handlowych oraz podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu. W drodze wyjątku handel byłby dozwolony np. w wigilię Bożego Narodzenia lub Wielką Sobotę, jednak tylko do godziny 14.00. Za nieprzestrzeganie zakazu projekt przewiduje możliwość nałożenia na pracodawcę kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności do lat dwóch.

Odbyło się pierwsze czytanie projektu w Sejmie. Projekt skierowano do prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Na razie nie wiadomo, czy i w jakim kształcie projektowane przepisy wejdą w życie. Tym bardziej że w wielu miejscach wymagają one jeszcze dopracowania. W szczególności zakres zakazu przewidywanego w komentowanych przepisach jest niedostosowany do kodeksowego zakazu pracy w święto. Przykładowo zleceniobiorcy mogą pracować w święto w placówce handlowej (nie dotyczy ich zakaz kodeksowy), ale – zgodnie z projektowanymi przepisami – w niedzielę już nie.

Wypowiedzenia w formie elektronicznej, elektroniczne akta pracownicze

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt przepisów przewidujących możliwość wykorzystywania przez pracodawców systemów teleinformatycznych do obsługi dokumentacji pracowniczej i tworzenia samodzielnych elektronicznych akt osobowych. Projekt nadal znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Jedno z głównych założeń projektu to umożliwienie korzystania z elektronicznej komunikacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Projekt przewiduje, że dokumenty pracownicze mogą być sporządzane zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej. Jeśli pracodawca zdecyduje się na formę elektroniczną, to dokumenty takie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym. Dotyczy to dokumentów, w których pracownik i pracodawca składają oświadczenia woli, mające istotny wpływ na przebieg zatrudnienia pracownika. Przykładem są oświadczenia woli o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu umowy o pracę. Te będą mogły być składane w formie pisemnej lub elektronicznej (z podpisem elektronicznym). Zostanie to wprost doprecyzowane w Kodeksie pracy.

Mimo że nowelizacja jest przedstawiana jako istotna zmiana w sposobie wypowiadania i rozwiązywania umów, w rzeczywistości nie jest to żaden przełom. Projekt zakłada wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązania, które pracodawcy mogli stosować już wcześniej, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Z przepisów tych wynika, że oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) jest równoważne formie pisemnej. Na tej podstawie pracodawcy dysponujący podpisem elektronicznym mogli składać oświadczenia woli o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o pracę w formie elektronicznej. Nie było i nie ma w tym zakresie wątpliwości. Z tego punktu widzenia nowelizacja jedynie porządkuje dotychczasowe regulacje. Potwierdza dwie formy składania oświadczeń woli o wypowiedzeniu (rozwiązaniu) umowy o pracę, które już dotychczas były dopuszczalne – pisemną i elektroniczną.

Projekt przewiduje również prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej oraz zakłada skrócenie okresu przechowywania tej dokumentacji z 50 do 7 lub 10 lat.

Zmiany w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Proponowane zmiany mają na celu przyspieszenie udzielania pomocy finansowej pracownikom, jak również większą ochronę roszczeń pracowniczych poprzez rozszerzenie katalogu wypłat, wydłużenie okresów referencyjnych pomiędzy rozwiązaniem stosunku pracy a datą niewypłacalności pracodawcy. Proponowana zmiana ma też zapewnić pełniejsze dostosowanie przepisów krajowych do celów zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE. Projekt znajduje się na etapie prac rządowych.

Aktualizacja wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży lub karmiących dziecko piersią. Jedną z ważniejszych projektowanych zmian jest uprawnienie pracownicy spodziewającej się dziecka do 15-minutowej przerwy w każdej godzinie pracy przy ekranie komputera. Pracownica w ten sposób będzie mogła przepracować maksymalnie osiem godzin na dobę. Zgodnie z dotychczasowymi regulacjami pracownica mogła przepracować przy monitorze maksymalnie cztery godziny na dobę. W praktyce czas pracy przy monitorze wzrośnie z czterech do sześciu godzin. Zaletą prezentowanego rozwiązania ma być wysoka częstotliwość przerw. Projekt znajduje się na etapie prac rządowych.

r.pr. Sławomir Paruch, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

r.pr. Robert Stępień, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch
 

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności