Zamówienia publiczne

Moduł dla firm uczestniczących w procedurach przetargowych. Omawia procedury i tryby przetargowe, umowy o udzielanie zamówień publicznych, środki ochrony prawnej.

Moduł zawiera m.in.:

 • Wzory umów o zamówień publicznych,
 • Przykładowe SIWZ,
 • Wzory dokumentów stosowanych na poszczególnych etapach procedury przetargowej,
 • Wybrane orzeczenia KIO, opinie prezesa UZP i wyroki sądów,
 • Wyszukiwarkę kodów CPV.

Moduł zawiera następujące typy treści:

Praktyczne wyjaśnienia

Wzory dokumentów

Gotowe odpowiedzi na pytania z praktyki. Eksperci wyjaśniają jak postąpić w konkretnym przypadku, wskazując uzasadnienie i podstawę prawną. Baza formularzy, umów, kwestionariuszy, wniosków, regulaminów, pozwalająca na szybkie przygotowanie niezbędnych dokumentów.
Odpowiedzi dotyczą m.in. takich obszarów jak:
 • Przetarg nieograniczony
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Dokumenty wymagane od wykonawców
 • Wykluczenie wykonawcy
 • Unieważnienie postępowania
 • Otwarcie ofert
 • Kryteria oceny ofert
 • Wadium
 • Odwołanie
 • Wybór najkorzystniejszej oferty.
Wzory to m.in.:
 • Umowy o zamówienia publiczne,
 • Przykładowe SIWZ,
 • Wezwanie do wyjaśnienia przyczyn niezłożenia dokumentów,
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie,
 • Wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowe.

Dodatkowo oferujemy:
• Wyszukiwarkę kodów CPV
• Wybrane orzeczenia KIO, opinie prezesa UZP i wyroki sądów

Poradniki i komentarze dotyczące zamówień publicznych:

Poradniki omawiają aspekty prawa zamówień publicznych i dziedzin z nim związanych. Komentarze do kluczowych aktów prawnych wykorzystywanych w przetargach.
Książki umożliwiające realizację codziennych zadań związanych z udziałem w przetargach to np.:
 • Postępowanie wykonawcy w zamówieniach publicznych (E. Grabowska-Szweicer, I. Granecka, P. Granecki)
 • Vademecum zamawiającego (A. Gawrońska-Baran)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia – na usługi lub dostawy i roboty budowlane (A. Gawrońska-Baran)
 • Uproszczone procedury w zamówieniach na usługi społeczne (A. Smerd)
 • Tryby negocjacyjne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (A. Hryc-Ląd, A. Smerd) 
 • Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego  (G. Klich)
 • Zamówienia publiczne po implementacji dyrektyw (M. Kuźma)
Komentarze dla zamawiającego i oferenta niezbędne w codziennej pracy to np.:
 • Prawo zamówień publicznych (J. Pieróg)
 • Prawo zamówień Publicznych (M. Jaworska)
 • Dyrektywa 2014/23/UE w sprawie udzielania koncesji (J. Pawelec)
 • Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (I. Skubiszak-Kalinowska)
 • Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (M. Bejm, P. Bogdanowicz, P. Piotrowski)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE. (J. Pawelec)

Przetestuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca ZDALNIE zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

To pole jest wymagane.


Wyślij

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywtności