Poręczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne